Informacje o publikacji
Leśmian w Europie i na świecie – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka zawiera studia nad wybranymi przekładami dzieł Leśmiana. Ich Autorzy prezentują różne źródła inspiracji literackich poety oraz sytuują jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym. Omawiają również późniejsze nawiązania do dzieł Leśmiana... czytaj więcej

Leśmian w Europie i na świecie – PDF

Dostępność:
status_icon
Publikacja dostępna
Wysyłka:
Wysyłka w 0 dni
41,00 zł
20.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (20,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3889-9
EAN:
9788323538899
Liczba stron:
394
Wielkość pliku:
3,77 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538684
Monografia zawiera artykuły prezentujące studia nad wybranymi przekładami Leśmianowskiej twórczości literackiej (funkcjonującej współcześnie – zwłaszcza w wersji poetyckiej – między innymi w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, słowackim, czeskim, niderlandzkim). Autorzy ukazują zagraniczne, historycznie weryfikowalne, pochodzące z różnych epok źródła inspiracji literackich Leśmiana oraz sytuujące jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym, a także omawiają nawiązania do dzieł Leśmiana w sztuce oraz literaturze polsko- i/lub obcojęzycznej.

Przedstawione w książce wyniki badań ukazują Bolesława Leśmiana jako twórcę najwyższej rangi nie tylko w wymiarze lokalnym, lecz także w skali europejskiej i światowej.

******

Leśmian in Europe and the World

The book features studies of selected translations of the works of Leśmian. Their Authors present various sources of literary inspirations of the poet and situate his heritage in an international comparative context. They also discuss the later references to Leśmian’s works in art and in Polish and foreign language literature.

Keywords: Bolesław Leśmian, poetry, translation, parallels, contexts.

INFORMACJA O SERII:

Poza granicami. Porównanie – kontekst – metoda to wielojęzyczna seria wydawnicza prezentująca nowoczesne, historycznie zorientowane studia komparatystyczne i kontekstowe nad literaturą piękną ukazywaną na międzynarodowym tle porównawczym oraz nad jej przekładami i recepcją. W serii publikowane są też opracowania edytorskie tekstów, nad którymi studia mogą znacząco przyczynić się do rozwoju badań w tej dziedzinie. Ponadto w ramach serii wydawane będą prace teoretyczne i metodologiczne poświęcone zjawiskom porównania i kontekstu w badaniach literaturoznawczych, translatologicznych, interdyscyplinarnych oraz interartystycznych.

******

Beyond the borders. Comparison – context – method is a multilingual publishing series presenting contemporary historically oriented literary studies of comparative and contextual character. Literature is discussed in full awareness of international comparative background, with particular attention given to the questions of translation and reception. Besides, the series publishes editorial studies of texts that may contribute to state-of-the-art development of scholarship. Other fields of interest include: theoretical and methodological dissertations focused on comparative and contextual studies on literature, as well as translatological, interdisciplinary and interartistic research.

Oddana mi do recenzji monografia […] jest unikatowym dziełem zbiorowym poruszającym tematykę deficytową w obrębie naukowej twórczości poświęconej obecności Bolesława Leśmiana w literaturach europejskiej i światowej. Jest to znakomity zbiór szczegółowych, głębokich i profesjonalnych opracowań poszczególnych fragmentów polskiej, europejskiej i światowej literatury oraz sztuki, dotyczących komparatystycznych związków twórczości Leśmiana z literaturą obcą, nawiązań i inspiracji literaturami obcymi, jakie miały miejsce w twórczości poety, a także niesłychanie licznych tłumaczeń utworów tego uchodzącego za nieprzetłumaczalnego artysty. Książka wypełnia poważną lukę w obrębie studiów Leśmianologicznych i komparatystycznych w ogóle, w Polsce i na świecie; dostarcza badaczom tej problematyki istotnej dawki solidnej wiedzy.
Dr hab. Anna Sobieska, prof. Instytutu Badań Literackich PAN

The multifaceted monograph sent to me for review is a unique piece of collective work raising the deficient issue within academic research devoted to the presence of Bolesław Leśmian in European and world literature. This is an excellent collection of detailed, deep, and professional studies of particular fragments of Polish, European, and world literature, as well as art concerning comparative connections of Leśmian’s literary works with foreign literature, references and inspirations from foreign literature, which took place in the poet's work, as well as astonishingly numerous translations of works written by the artist that are considered to be untranslatable. The book fills a considerable gap in studies on Leśmian and comparative studies in general, both in Poland and around the world; it provides a significant dose of solid knowledge to the researchers of this issue.
Anna Sobieska, Associate professor of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Science

******

W ostatnich latach twórczość Bolesława Leśmiana, oglądana w kontekście komparatystyczno-przekładowym, doczekała się kilku cennych omówień, by wspomnieć tylko książki Marty Kaźmierczak Przekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana (2012) i Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne (2015) redaktorki niniejszego tomu, Żanety Nalewajk-Tureckiej; niebawem ma się ukazać także studium Aleksandry Wieczorkiewicz W obcej Leśmianii. Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski. Tym bardziej cieszy, że nowe prace wszystkich trzech badaczek znajdują się w przedłożonym mi do recenzji zbiorze. Wieloautorska książka, zaprojektowana i opracowana przez prof. Żanetę Nalewajk-Turecką, jest wyjątkowa ze względu na swą zapowiadaną już w tytule panoramiczność, a także wieloaspektowość – otrzymujemy tom, który łączy nachylenia komparatystyczne, recepcyjne i stricte translatologiczne.
Dr hab. Ewa Rajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

In recent years, the literary work of Bolesław Leśmian, analyzed in the context of comparative and translatological research, has received several valuable studies like Marta Kaźmierczak’s Przekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana (2012) [Translation and intertextuality: a study based on the translations of Bolesław Leśmian’s poetry] and Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne [Transnational Leśmian – Contextual Relations: Comparative Studies] (2015) written by Żaneta Nalewajk, the editor of this volume; and also, the study of Aleksandra Wieczorkiewicz W obcej Leśmianii. Poezja Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski [In foreign Leśmiania. Bolesław Leśmian’s poetry in translations into English]. It is truly gratifying that the new works of all the three researchers presented in this book were sent to me for review. The multiauthor monograph planned, designed, and edited by Żaneta Nalewajk-Turecka (in cooperation with Magdalena Supeł) is unique due to its panoramic and multifaceted character, which is foreshadowed in the title of the tome. We receive a volume that combines comparative, reception, and strictly translatological studies.
Ewa Rajewska, Associate professor of Adam Mickiewicz University, Poznań

Michala Benesova, https://orcid.org/0000-0002-1376-7978
„I czy jest On w niebiosach, czy też nie ma Go wcale?” Bolesław Leśmian na tle duchowego dziedzictwa mistyki żydowskiej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.114-126

Anna Czabanowska-Wróbel, https://orcid.org/0000-0002- 4382-366X
„Znaczenie pośrednictwa…”. Świadomość komparatystyczna Bolesława Leśmiana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.17-38

Tomasz Wójcik, https://orcid.org/
Apis mellifera (Rilke, Leśmian, Valéry, Miłosz)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.96-102

Patrycja Polanowska, https://orcid.org/0000-0001-8433-7855
Bolesław Leśmian we Włoszech: Milo de Angelis i jego n iebańska podróż
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.320-334

Petar Bunjak, https://orcid.org/0000-0002-0954-8211
Branislava Stojanović, https://orcid.org/0000-0001-6513-6118
Bolesława Leśmiana serbskie niedowcielenie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.127-143

Aleksandra Jackiewicz, https://orcid.org/0000-0001-8328-910 X
Doświadczyć sensualności w przekładzie. O hispanojęzycznych tłumaczeniach poezji Leśmiana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.289-305

Magdalena Supeł, https://orcid.org/0000-0002-1973-5299
Dziewczyna i Szewczyk Bolesława Leśmiana w seriach translatorskich na języki czeski i słowacki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.157-171

Dawid Osiński, http://orcid.org/0000-0002-9468-1569
Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.208-250

Marta Kaźmierczak, https://orcid.org/0000-0003-2925-0209
Leśmian nowojorski. Strategia translatorska Mariana Polaka-Chlabicza
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.270-288

Arent van Nieukerken, https://orcid.org/
Leśmian w przekładzie na niderlandzki a semantyka wierszowa
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.195-207

Marta Kaźmierczak, https://orcid.org/0000-0003-2925-0209
Leśmian, Malczewski, przekład
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.353-380

Żaneta Nalewajk-Turecka, https://orcid.org/0000-0002-7156-3519
Leśmianowskie dziwożony i ich słowiańskie konteksty (literackie i nie tylko)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.39-55

Angelika Kosieradzka, https://orcid.org/
Poezja Bolesława Leśmiana w bułgarskojęzycznych antologiach przekładów wydanych w latach 1921–1984
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.144-156

Malwina Wapińska-Piotrowicz, https://orcid.org/
Próba „paratranslatorska”. Pochmiel księżycowy w tłumaczeniu Jerzego Ficowskiego na tle pozostałych przekładów rosyjskiego cyklu Łunnoje pochmielje Bolesława Leśmiana na język polski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.172-194

Małgorzata Gorczyńska, https://orcid.org/0000-0003-0356-2917
Przewrotne teodycee: Leśmian – Barańczak – Różycki
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.335-352

Żaneta Nalewajk-Turecka, https://orcid.org/0000-0002-7156-3519
Pytanie o uniwersalia. Leśmian w Europie i na świecie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.7-16

Ievgen Sobol, https://orcid.org/0000-0001-8305-4685
Rosyjskie wiersze polskich poetów: Bolesław Leśmian i Jarosław Iwaszkiewicz
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.103-113

Marta Pietraszek, https://orcid.org/0000-0002-0671-6734
Rytm w poezji Bolesława Leśmiana i problemy jego przekładu na język włoski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.306-319

Maria Rogaczewska, https://orcid.org/0000-0002-3570-082X
Studnia i wahadło Edgara Allana Poego w przekładach Charlesa Baudelaire’a i Bolesława Leśmiana
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.56-95

Aleksandra Wieczorkiewicz, https://orcid.org/0000-0002-1314-5431
W obcych zaświatach. Urszula Kochanowska Bolesława Leśmiana w przekładach na język angielski
https://doi.org/10.31338/uw.9788323538899.pp.251-269

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel