Informacje o publikacji
Przegląd Europejski 1/2021 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Tematem przewodnim numeru jest analiza różnych aspektów wpływu na Europę pandemii COVID-19, której skutki stały się wyzwaniem finansowym, prawnym oraz politycznym. W artykułach poruszających te zagadnienia rozpatrywane są instrumenty antykryzysowe... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
ukraiński
ISBN/ISSN:
2657-6023
Liczba stron:
265
Wielkość pliku:
7,39 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Tematem przewodnim numeru jest analiza różnych aspektów wpływu na Europę pandemii COVID-19, której skutki stały się wyzwaniem finansowym, prawnym oraz politycznym. W artykułach poruszających te zagadnienia rozpatrywane są instrumenty antykryzysowe wprowadzone w Unii Europejskiej oraz implikacje dla budżetu UE i jej państw członkowskich, a także zasada proporcjonalnej ostrożności jako środek zapobiegawczy w walce z COVID-19. Autorzy przyglądają się obecnej polityce państw związanej z pandemią i między innymi zastanawiają się, czy europejska koncepcja praw człowieka przetrwa stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Poza tym w numerze znajdują się teksty omawiające geopolityczne koncepcje Europy Środkowej, kwestie oceny nastrojów ksenofobicznych czy też poświęcone badaniu tożsamości imigrantów z Bliskiego Wschodu jako wyzwania dla integracji ze społeczeństwami europejskich państw przyjmujących. W kilku artykułach polscy i zagraniczni naukowcy opisują dzieje oraz stan obecny dialogu między Unią Europejską i Rosją.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*****

The main theme of the issue is the analysis of various aspects of the impact on Europe of the COVID-19 pandemic, the consequences of which have become a financial, legal and political challenge. Articles dealing with these issues examine the anti-crisis instruments introduced in the European Union and the implications for the budget of the EU and its Member States, as well as the principle of proportional precaution as a preventive measure in the fight against COVID-19. The authors look at current national policies related to the pandemic and, among other things, wonder whether the European concept of human rights will survive a public health emergency.

Apart from that, the issue features texts discussing geopolitical concepts of Central Europe, problems of assessing xenophobic sentiments, or devoted to the study of the identity of immigrants from the Middle East as a challenge for integration into the societies of European host countries. In several articles, Polish and foreign scholars describe the history and current state of dialogue between the European Union and Russia.

Keywords: Central Europe, identity of immigrants, COVID-19, rule of law, Pole's Card, human rights.

Zamknij
Jplayer
pixel