Informacje o publikacji
Tożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. W 30. rocznicę uzyskania przez Białoruś niepodległości – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Prezentowana monografia zbiorowa ma na celu przybliżenie czytelnikowi uwarunkowań społeczno-politycznych i cywilizacyjno-kulturowych kształtowania się białoruskiej tożsamości narodowej na przestrzeni wieków. Pokazuje również główne problemy, z którymi... czytaj więcej

Tożsamość białoruska: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. W 30. rocznicę uzyskania przez Białoruś niepodległości – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
,
białoruski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5306-9
EAN:
9788323553069
Liczba stron:
220
Wielkość pliku:
1,02 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987
Prezentowana monografia zbiorowa ma na celu przybliżenie czytelnikowi uwarunkowań społeczno-politycznych i cywilizacyjno-kulturowych kształtowania się białoruskiej tożsamości narodowej na przestrzeni wieków. Pokazuje również główne problemy, z którymi mierzą się Białorusini w poszukiwaniu drogi własnego rozwoju cywilizacyjnego na pograniczu kultur szeroko rozumianego Wschodu i Zachodu.

Pomimo bliskiego sąsiedztwa wiedza społeczeństwa polskiego o Białorusinach i Białorusi nadal jest dość powierzchowna i fragmentaryczna. Polacy utożsamiają ten kraj z ostatnią dyktaturą Europy, niewiele zaś wiedzą o jego tradycjach i aspiracjach niepodległościowych. Książka jest pokłosiem wieloletnich badań prowadzonych w Polsce i za granicą przez międzynarodowe grono badaczy. Jej autorami są znawcy problematyki reprezentujący różne dyscypliny naukowe (historia, politologia, kulturoznawstwo, językoznawstwo), co pozwoliło naświetlić kwestię tożsamości Białorusinów w szerokiej perspektywie.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Belarusian Identity: Past Experiences and Present Challenges. On the 30th Anniversary of the Restoration of Belarusian Independence

The presented collective monograph aims to introduce the readers to socio-political and cultural aspects of the formation of Belarusian national identity throughout the centuries. It shows the main problems faced by the Belarusians searching for their own path of civilizational development on the borderland between the cultures of the broadly understood East and West.

Keywords: Belarus, Belarusian identity, Belarusian culture, history and present day of Belarus, Polish-Belarusian relations.

Prof. dr hab. Joanna Getka – kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (KSIEŚW UW), filolożka białorutenistka i rusycystka, kulturoznawczyni. Autorka monografii i artykułów z zakresu białoruskiej i ukraińskiej kultury piśmienniczej oraz kształtowania się nowoczesnej tożsamości kulturowej Białorusinów i Ukraińców.

Dr hab. Jerzy Grzybowski – pracuje w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (KSIEŚW UW). Historyk, zajmuje się historią polityczną i religijną oraz historią wojskowości Białorusi XX wieku. Autor monografii i artykułów z zakresu historii Białorusi i stosunków polsko-białoruskich, a także Kościoła prawosławnego w Polsce.

Viktar Korbut, https://orcid.org/0000-0001-6848-1160
Adliustravannie miesca i roli bielaruskaj movy u sistemie adukacyi jak faktaru farmiravannia nacyjanaĺnaj identyčnasci u publicystycy haziety “Nasza Niwa” (“Naša Niva”) u 1906–1907 hadach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.56-74

Siarhiej Šabieĺcau, https://orcid.org/
Bielaruskaja kuĺtura jak eliemient bielaruskaj identyfikacyi imihrantau u Arhiencinie
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.138-156

Natallia Hardzijenka, https://orcid.org/
Dziejnasć Bielaruskaha instytutu navuki i mastactva (Ńju-Jork) pa zachavanni i pašyrenni bielaruskaj nacyjanaĺnaj identyčnasci
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.127-137

Marianna Julia Koźmińska, https://orcid.org/
Elementy białoruskiej kultury muzycznej jako źródło wiedzy historycznej
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.202-217

Aliaksandr Hužalouski, https://orcid.org/
Farmavannie bielaruskaha panteona u pieryjad chruščouskaj adlihi
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.75-91

Viačaslau Švied, https://orcid.org/
Francišak Bahuševič – ideolah bielaruskaj nacyjanaĺnaj idei?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.43-55

Radosław Kaleta, https://orcid.org/0000-0001-6892-9332
Język białoruski – stan obecny i perspektywy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.157-177

Joanna Getka, https://orcid.org/0000-0001-5857-7257
My vyjšli na vulicu znianacku tak…Muzyka jako narzędzie budowania białoruskiej tożsamości oporu
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.178-201

Jerzy Grzybowski, https://orcid.org/0000-0002-7359-487X
Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe życia narodowego Białorusinów w Łatgalii podczas okupacji niemieckiej (1941–1944)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.92-126

Mironowicz Antoni, https://orcid.org/0000-0001-7856-2191
Wpływ wyznań religijnych na kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej w XIX wieku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323552987.pp.27-42


Zamknij
Jplayer
pixel