Informacje o publikacji
Przegląd Europejski 1/2022 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Zawartość numeru koncentruje się wokół trzech grup tematów: teorii trzech generacji Smart City, polityki migracyjnej i energetycznej Unii Europejskiej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania jakością kształcenia, synergii ekonomicznej... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
angielski
,
polski
ISBN/ISSN:
2657-6023
Liczba stron:
182
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
6,59 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Zawartość numeru koncentruje się wokół trzech grup tematów:
  • teorii trzech generacji Smart City;
  • polityki migracyjnej i energetycznej Unii Europejskiej;
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania jakością kształcenia, synergii ekonomicznej w Ukrainie i w Polsce.

Pierwszy temat został podjęty w artykule teoretycznym, w którym autorki analizują koncepcję Smart City z wykorzystaniem teorii trzech generacji rozwoju „inteligentnych miast”. Wiedza o merytorycznych zmianach w rozumieniu składowej „smart” w koncepcji Smart City jest bardzo ważna dla administracji, polityków i władz miast, które chcą być smart, a także dla badaczy przy ocenie postępów i opracowaniu rekomendacji dla takich miast.

W ramach drugiego tematu została przedstawiona m.in. analiza ewolucji polityki energetycznej UE i trwającej transformacji energetycznej uwzględniająca strategię Europejskiego Zielonego Ładu, który wpływa na stosunki energetyczne UE z krajami trzecimi. Jako przykład wybrano Azerbejdżan – ważnego dostawcę gazu ziemnego do UE. W innym artykule zaprezentowano wyniki badania jakościowego mającego na celu analizę i prognozowanie przyszłości relacji Unii Europejskiej z państwami-eksporterami węglowodorów w Azji Środkowej, oparte na porozumieniach bilateralnych – Umowy o Partnerstwie i Współpracy.

Wśród artykułów podejmujących ostatni temat numeru znajduje się analiza struktury, funkcji i metod zarządzania jakością kształcenia we współczesnej szkole oraz propozycja systemu zarządzania szkołą na bazie tradycji. Praca została oparta na wynikach badań przeprowadzonych w szkołach Polski i Ukrainy. W innym artykule autorzy opisali rolę organizacji pozarządowych (NGOs) oraz ocenili ich zdolności do działania w krytycznych okolicznościach, takich jak transformacja państwa. Badanie kładzie szczególny nacisk na rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dyskursie politycznym i medialnym w Gruzji i w Ukrainie, wzbogacając naukę o nowy materiał empiryczny, związany z zaangażowaniem takich organizacji w procesy legislacyjne oraz w rozwój państwa.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The content of the issue focuses on three groups of topics:
  • the theory of the three generations of the Smart City;
  • the migration and energy policy of the European Union;
  • the development of civil society, quality management of education, and economic synergy in Ukraine and Poland.

The first topic is addressed in a theoretical article in which the authors analyse the Smart City concept using the theory of three generations of 'smart city' development. Knowledge of substantive changes in understanding the 'smart' component of the Smart City concept is essential for administrations, politicians and city authorities that want to be smart, as well as for researchers when assessing progress and developing recommendations for such cities.

The second topic covers, among other things, an analysis of the evolution of EU energy policy and the ongoing energy transition regarding the European Green Deal strategy, which affects the EU's energy relations with third countries. Azerbaijan, a significant supplier of natural gas to the EU, was chosen as an example. Another article presents the results of a qualitative study to analyse and forecast the future of the European Union's relations with hydrocarbon exporting countries in Central Asia, based on bilateral agreements - the Partnership and Cooperation Agreements.

Among the articles addressing the final topic of the issue is an analysis of the structure, functions and methods of educational quality management in a contemporary school and a proposal for a school management system based on tradition. The contribution is based on research conducted in Polish and Ukrainian schools. In one article, the authors described the role of non-governmental organisations (NGOs) and assessed their capacity to act in critical circumstances such as state transition. The study places particular emphasis on the role of civil society institutions in political and media discourse in Georgia and Ukraine, enriching the study with new empirical material related to the involvement of such institutions in legislative processes and state development.

Keywords: Smart City, European Green Deal, NGOs, European Union, Ukraine, Azerbaijan, Georgia.

Zamknij
Jplayer
pixel