Informacje o publikacji
Przegląd Europejski 2/2022

Kliknij by powiększyć zdjęcie

W numerze dominują tematy dotyczące: paradygmatu dyplomacji naukowej Unii Europejskiej, polityki Unii Europejskiej w kwestiach niedyskryminacji, rozwoju, bezpieczeństwa cyfrowego, obecności radykalnej prawicy i Zielonych w Europie. Pierwszy temat został... czytaj więcej

Przegląd Europejski 2/2022

Redaktor naczelna Marta Witkowska
Nazwa serii/czasopisma: Przegląd Europejski
Dostępność:
Publikacja dostępna
25,00 zł
22.50 / 1egz.
Oszczędzasz 10% (2,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
,
rosyjski
,
angielski
ISBN/ISSN:
1641–2478
EAN:
977164124722202
Liczba stron:
198
Oprawa:
Miękka
Format:
17x24 cm
Waga:
340 g
Sposób publikacji:
Druk
Typ publikacji:
Praca naukowa
W numerze dominują tematy dotyczące: paradygmatu dyplomacji naukowej Unii Europejskiej, polityki Unii Europejskiej w kwestiach niedyskryminacji, rozwoju, bezpieczeństwa cyfrowego, obecności radykalnej prawicy i Zielonych w Europie.

Pierwszy temat został przedstawiony w artykule teoretycznym, w którym przeanalizowano podejścia do definiowania pojęcia dyplomacji naukowej oraz jej genezę. Podjęto w nim próbę określenia specyfiki dyplomacji naukowej UE oraz dokonano analizy działań unijnych w tym zakresie w czasie pandemii COVID-19. Wskazano również kierunki zmian, które pozwolą doprecyzować miejsce i rolę dyplomacji naukowej UE w przyszłości.

W tekście dotyczącym polityki antydyskryminacyjnej przedstawiono różnice dotyczące regulacji praw osób LGBT w państwach należących do Unii Europejskiej w odniesieniu do kryteriów kopenhaskich, a także międzynarodowych postulatów społeczności LGBT. Wzięto pod uwagę kontrowersje, jakie regulacje wprowadzane w Europie i na świecie wzbudzają w Polsce, zwłaszcza najczęściej dyskutowane wątki, takie jak jednopłciowe związki partnerskie i małżeństwa oraz adopcja dzieci przez pary homoseksualne.

W artykule poświęconym programom rozwojowym Unii Europejskiej dla Brazylii poszukiwano odpowiedzi na pytanie badawcze o ich skuteczność. Z analizy wynika, że przekazywane fundusze w największym stopniu wiążą się z rozwojem infrastruktury miejskiej, przystosowaniem i zapobieganiem zmianom klimatu oraz inwestycjami w kapitał ludzki. Unia prowadzi także szereg kampanii promujących równouprawnienie płci, informujących o zagrożeniach związanych z wirusem HIV/AIDS, malarią i gruźlicą oraz wspierających zdrowie seksualne.

Bezpieczeństwo cyfrowe stało się przedmiotem opracowania, w którym przedstawiono analizę porównawczą przepisów dotyczących dostarczania usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa na podstawie Dyrektywy NIS i aktów ją wdrażających w Republice Malty oraz w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatni z głównych tematów numeru poruszany jest w kilku artykułach. W jednym z nich Autor podejmuje kwestie nagłego pojawienia się partii politycznej Vox w środowisku europejskiej radykalnej prawicy i jej konsolidacji jako trzeciej najczęściej wybieranej partii w Hiszpanii. Dyskurs i program polityczny partii Vox opierają się na nacjonalizmie wyrażonym poprzez obronę integralności narodu hiszpańskiego, autorytarny pogląd na społeczeństwo przywiązane do wartości prawa i porządku, obronę tradycyjnych wartości oraz program gospodarczy z wyraźnym komponentem neoliberalnym. Czyni to Vox szczególnym członkiem rodziny prawicowych partii radykalnych w kontekście europejskim.

Kolejny artykuł jest analizą obecności i osiągnięć partii Zielonych w rządach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach wiele partii i ruchów ekologicznych odniosło znaczące sukcesy wyborcze czy ogólnie polityczne w rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej. Jednak ich ideologiczne odpowiedniki w nowych demokracjach często pozostają poza sferą władzy i poza parlamentami, co powoduje, że mają niewielki wpływ na alokację budżetów. Ta sytuacja jest źródłem ważnej debaty o pozycji „zielonej” polityki w kontekście podziałów społecznych i politycznych w społeczeństwach post-socjalistycznych.

*********

The issue deals mainly with such topics as the paradigm of the European Union’s science diplomacy; the EU’s policies on non-discrimination, development and cyber security; and the presence of the radical right and the Greens in Europe.

The first topic is presented in a theoretical article that examines approaches to defining the concept of science diplomacy and its origins. It attempts to describe the specifics of the EU’s science diplomacy and analyzes the Union’s activities in this area during the COVID-19 pandemic. It also identifies directions for change that will clarify the place and role of the EU’s science diplomacy in the future.

The paper on anti-discrimination policy outlines the differences regarding the regulation of LGBT rights in EU member states in relation to the Copenhagen criteria, as well as the international demands of the LGBT community. It takes into account the controversy that regulations introduced in Europe and around the world are sparking in Poland, especially the most frequently discussed topics, such as same-sex partnerships and marriage and the adoption of children by homosexual couples.

The article on the European Union’s development programs for Brazil seeks to answer a research question about their effectiveness. The analysis shows that the majority of funds is allocated to urban infrastructure development, climate change adaptation and prevention, and investment in human capital. The Union also runs several campaigns to promote gender equality, inform people about the dangers of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, and promote sexual health.

Cyber security is the subject of a study that presents a comparative analysis of the regulations on the provision of digital services and cyber security under the NIS Directive and its implementing acts in the Republic of Malta and the Republic of Poland.

The last of the issue’s main topics is dealt with in two articles. In the first one, the Author describes the sudden emergence of the Vox political party in the milieu of the European radical right and its consolidation as the third most elected party in Spain. The Vox party’s discourse and political program are based on nationalism expressed through a defense of the integrity of the Spanish nation, an authoritarian view of a society attached to the values of law and order, a defense of traditional values, and an economic program with a clear neoliberal component. This makes Vox a unique member of the family of right-wing radical parties on the European scene.

The second article is an analysis of the presence and achievements of Green parties in the governments of Central and Eastern European countries. In recent years, many Green parties and movements have achieved significant electoral or general political successes in the developed democracies of Western Europe. However, their ideological counterparts in the new democracies often remain outside the sphere of power and are not elected to parliaments, with the result that they have little influence on the allocation of budgets. This situation gives rise to an important debate about the position of “green” politics in the context of social and political divisions in post-socialist societies.

Zobacz również
Bez drogowskazu. Akademickie rozdrożaBez drogowskazu. Akademickie rozdrożaKomorowski Ludwik (ORCID 0000-00023-2807-8101)
25,00 zł   22,50 zł
W kręgu muzealnych przedmiotówW kręgu muzealnych przedmiotówŻak Justyna (ORCID 0000-0001-8288-6164)
29,00 zł   26,10 zł
Zamknij
Jplayer
pixel