Informacje o publikacji
Cities in the Shadow of Pandemic and Climate Crisis. New quality of space and reality (pdf)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

The authors of this monograph delve into an analysis of the impacts and consequences of diverse crises on cities, exploring the responses and adaptive mechanisms crucial for navigating challenges and fostering development, even in crisis conditions... czytaj więcej

Cities in the Shadow of Pandemic and Climate Crisis. New quality of space and reality (pdf)

Open access
Pobierz
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2024
Język publikacji:
angielski
Wielkość pliku:
7,27 MB
ISBN/ISSN:
978-83-235-6306-8
EAN:
9788323562986
Liczba stron:
420
Sposób publikacji:
PDF
Typ publikacji:
Open access
,
Praca naukowa
The authors of this monograph delve into an analysis of the impacts and consequences of diverse crises on cities, exploring the responses and adaptive mechanisms crucial for navigating challenges and fostering development, even in crisis conditions. The publication specifically addresses such issues as the spatial ramifications of the COVID-19 pandemic (e.g. effects on urban spatial policies, the informational layer of cities, resident behaviour, and the informal labour market), cities’ strategies in addressing the climate crisis (e.g. urban agriculture, the creation of green urban spaces), contemporary concepts of city development aimed at enhancing the quality of life (e.g. functional mix, walkable city, New Urbanism), and crises from a regional perspective (e.g. flood threats). The authors present diverse viewpoints and employ various research methods, exploring cities in Europe and the Americas to highlight both differences and universal challenges.

This monograph is the culmination of extensive collaboration among scholars from the University of Warsaw and universities in Latin America, including Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidad Autónoma de Nuevo León in Mexico, and Universidad de los Llanos in Colombia. Some articles were co-authored by teams comprising researchers from both Poland and Latin America.

The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Keywords: cities, COVID-19 pandemic, climate changes, urban spaces, urban greenery

******

Autorzy zebranych w tej monografii tekstów analizują konsekwencje różnych kryzysów dotykających miast, ich na nie reakcje oraz najważniejsze mechanizmy adaptacyjne umożliwiające przystosowanie się do zachodzących zmian i dalszy rozwój miast także w warunkach kryzysu. W publikacji omawiane są takie kwestie, jak: wpływ pandemii COVID-19 na procesy przestrzenne (np. na politykę przestrzenną miast, ich szatę informacyjną, zachowanie mieszkańców i nieformalny rynek pracy), strategie miast wobec kryzysu klimatycznego (np. kwestie miejskiego rolnictwa i zakładanie miejskich terenów zielonych), współczesnych koncepcji rozwoju miast w odpowiedzi na poszukiwanie wyższej jakości życia (np. miksu funkcjonalnego, miasta przyjaznego dla pieszych i Nowego Urbanizmu) oraz kryzysów w perspektywie regionalnej (np. zagrożenia powodziami). Autorzy przyjmują różnorodne punkty widzenia i stosują rozmaite metody badawcze. Skupiają się na miastach Europy i obu Ameryk, podkreślając zarówno różnice, jak i uniwersalność doświadczanych przez nie problemów.

Niniejsza monografia jest rezultatem wieloletniej współpracy akademików z Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni z Ameryki Łacińskiej: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidad Autónoma de Nuevo León w Meksyku oraz Universidad de los Llanos w Kolumbii. Część artykułów przygotowały zespoły łączące badaczy z Polski i Ameryki Łacińskiej.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

The monograph introduces an innovative perspective on urban issues within the context of Polish geographical literature, focusing on both Polish and Latin American cities. A notable strength lies in the methodological aspect [and] the balanced proportion between a thorough analysis of the examined problems and the presentation of practical solutions. The monograph is poised to capture the interest of a diverse readership, including geographers, researchers from various disciplines in social sciences and related fields, doctoral students, as well as individuals intrigued by contemporary urban development issues.
from the review by Wioletta Kałamucka

Many studies [featured in this monograph] stand out for their exploration and testing of unique methodological proposals, encompassing variables, indicators, and data. The evolutionary approach taken towards the examined issues is particularly intriguing. Numerous phenomena studied within urban issues are intricately linked to their current developmental paths. Altering these paths necessitates robust external stimuli, such as the introduction of tourism into traditional agricultural or rural communities. However, this is not always beneficial for the traditional life of local communities, despite stimulating economic development. This could potentially be a valuable avenue for future research initiatives.
from the review by Andrzej Matczak

******

Omawiana praca prezentuje nowatorskie w polskiej literaturze geograficznej ujęcie problematyki miejskiej z perspektywy miast polskich i latynoamerykańskich. Za duży walor tego opracowania należy uznać stronę metodologiczną [oraz] zrównoważenie proporcji między wnikliwą analizą badanych problemów i prezentacją sposobów ich rozwiązywania w praktyce. Praca może zainteresować szerokie grono czytelników – zarówno geografów, jak i badaczy z różnych dyscyplin nauk społecznych i pokrewnych, doktorantów wyższych uczelni, studentów oraz osób zainteresowanych problematyką rozwoju współczesnych miast.
z recenzji dr hab. Wioletty Kałamuckiej

Zaletą wielu opracowań [zamieszczonych w tej monografii] jest poszukiwanie i testowanie własnych propozycji metodycznych w zakresie zmiennych, wskaźników, danych. Podejmowanie ujęcia ewolucyjnego badanej problematyki uważam za szczególnie interesujące. Wiele zjawisk badanych w obrębie problematyki miejskiej uwarunkowana jest dotychczasową ścieżką ich rozwoju. Zmiana tej ścieżki wymaga silnych bodźców zewnętrznych np. wprowadzenia turystyki w tradycyjne społeczności rolnicze/wiejskie. Nie zawsze jednak jest to korzystne dla tradycyjnego życia lokalnych społeczności, chociaż dynamizujące ich rozwój gospodarczy. [Takie podejście] może okazać się bardzo cenną inicjatywą badawczą w przyszłości.
z recenzji dr. hab. Andrzeja Matczaka, prof. UŁ

Sylwia Kulczyk, https://orcid.org/0000-0002-5380-2088
Kacper Kuzak, https://orcid.org/0009-0006-8804-4519
Tomasz Grzyb, https://orcid.org/
“Welcome to the park!” – Management and promotion of urban green spaces through the lens of local government social media
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.167-179

Małgorzata Durydiwka, https://orcid.org/0000-0001-8891-3215
Renata Krukowska, https://orcid.org/0000-0003-4429-0022
Alina Zajadacz, https://orcid.org/0000-0002-6743-8192
Active recreation as leisure activity of inhabitants of large cities in Poland during the COVID-19 pandemic. An attempt at a qualitative approach
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.37-63

Michalle Mbazuigwe, https://orcid.org/0000-0001-8744-9369
Building social capital through climate change mitigation based on the example of Warsaw, Poland
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.193-205

Giovanna Santana Castaneda, https://orcid.org/0000-0003-4828-8325
Rebeca Angélica Serrano Barquín, https://orcid.org/
Marcela Virginia Santana Juárez, https://orcid.org/0000-0002-8639-2767
COVID-19 pandemic and geographic space in Mexico. A perspective of differences in comorbidities by sex
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.398-419

Mirosława Czerny, https://orcid.org/0000-0002-8216-9912
Development of cities, the right to the city, and governance, as exemplifi ed by Villavicencio, Colombia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.180-192

Alan Noe Jim Carrillo Arteaga, https://orcid.org/0000-0002-9045-7850
Brian Carrillo Arteaga, https://orcid.org/0000-0002-6337-4347
Ruth Moreno Bajaras, https://orcid.org/0000-0002-2078-037X
Fragmentation, segregation, and governance in rural urbanisation through housing developments in Calimaya, Mexico
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.247-259

Maciej jMisztal, https://orcid.org/
Functional mix on a city scale. Case study of Warsaw, Poland
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.151-166

Alberto Javier Villar Calvo, https://orcid.org/0000-0003-3035-6166
Yadira Contreras Juarez, https://orcid.org/0000-0001-9113-7994
Luis Arturo Cruz Garcia, https://orcid.org/
Habitability and gastronomic gentrifi cation of public space in the Times of COVID-19. The case of La Condesa neighbourhood in Mexico City
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.64-94

Luis Olín Fabela, https://orcid.org/0000-0002-0327-5160
Fermin Carreńo Meléndez, https://orcid.org/0000-0002-6485-1053
Salvador Gerardo Gonzalez Cruz, https://orcid.org/
David García Waldman, https://orcid.org/0000-0002-0623-4874
Hernando Castro Garzón, https://orcid.org/0000-0003-1299-0489
Impact of internal armed confl icts on tourism in urban centres, a context analysis
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.375-388

Ewelina Biczyńska, https://orcid.org/0000-0001-5214-8590
Mirosława Czerny, https://orcid.org/0000-0002-8216-9912
Introduction
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.9-18

Luis Olín Fabela, https://orcid.org/0000-0002-0327-5160
Fermin Carreńo Meléndez, https://orcid.org/0000-0002-6485-1053
Salvador Gerardo Gonzalez Cruz, https://orcid.org/
David García Waldman, https://orcid.org/0000-0002-0623-4874
Hernando Castro Garzón, https://orcid.org/0000-0003-1299-0489
Mexico and social vulnerability to fl oods in 2020
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.375-388

Dorota Mantey, https://orcid.org/0000-0001-5653-4077
New Urbanism in assessing sustainability of Polish and American suburbs
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.206-230

Karolina Sitnik, https://orcid.org/0009-0004-7577-4964
Physical barriers constraining walkability in cities. Case study of Warsaw, Poland
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.137-150

Maciej Kałaska, https://orcid.org/
Possibility of implementing the Barcelona Superblocks model in the post-COVID-19 city. Refl ections on Latin America
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.231-246

Jose Mendez Ramirez, https://orcid.org/0000-0001-6424-4002
Teresa Becerril, https://orcid.org/0000-0002-9776-3367
Social representations, public space, and consumption in the city of Metepec, State of Mexico, Mexico
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.260-275

Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, https://orcid.org/0000-0003-2284-2236
The city of La Plata – its development against the background of European ideas of ideal cities of the nineteenth century
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.301-318

Jan Goliński, https://orcid.org/0000-0003-1270-389X
Wojciech Dziemianowicz, https://orcid.org/0000-0002-9742-9596
The concept of the compassionate city as a response to the demographic and social challenges of European cities. A comparative analysis of Berlin and Warsaw
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.113-136

Jan Zygmunt Kowalski, https://orcid.org/0009-0005-8012-2511
The impact of the COVID-19 epidemic on the change of Warsaw information layout illustrated by the examples of the PGE Narodowy Stadium and the tenement house at 37 Tamka Street
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.95-112

Sylwia Dudek-Mańkowska, https://orcid.org/0000-0002-7844-8644
Mirosław Grochowski, https://orcid.org/0000-0002-7179-2282
The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic and the city’s spatial policy directions
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.19-36

Mónica González-Yńigo, https://orcid.org/0000-0001-6984-2351
Arturo Venancio-Flores, https://orcid.org/0000-0002-8149-8247
Towards the construction of a territorial human development index. An approach from the metropolitan perspective
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.332-343

Sonia Uribe, https://orcid.org/
Sylwia Kulczyk, https://orcid.org/0000-0002-5380-2088
Understanding ‘outstanding’: An urban-rural cultural landscape facing tourism development. Case study of Salento, Colombia
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.276-300

Ada Górna, https://orcid.org/0000-0003-1591-7260
Urban agriculture as an element of mitigation-adaptation strategy: a response to climate and food crises
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.319-331

Agnieszka Olter-Castillo, https://orcid.org/
Jose Castillo Sanches, https://orcid.org/0000-0001-7592-4724
Workers’ adaptation strategies in a highly informal labour market during the COVID-19 pandemic. The case of Metropolitan Lima
https://doi.org/10.31338/uw.9788323563068.pp.344-374


Zamknij
Jplayer
pixel