Informacje o publikacji

Mystiker der Revolution. Der utopische Diskurs um die Jahrhundertwende. Gustav Landauer – Frederik van Eeden – Erich Gutkind – Florens Christian Rang – Georg Lukács – Ernst Bloch – PDF

Anna Wołkowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Dostępność:
Publikacja dostępna
40,95 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 66% (26,95 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2007
Język publikacji:
niemiecki
ISBN/ISSN:
978-83-235-1795-5
EAN:
9788323517955
Liczba stron:
234
Wielkość pliku:
1,79 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323517955
Im mystisch-revolutionären Diskurs der vorigen Jahrhundertwende begegneten einander engagierte Intellektuelle verschiedener Orientierung, wie der ethische Anarchist Landauer, der Esoteriker Gutkind und der Konservative Rang. Aus ihren Programmschriften (viele davon, wie beispielsweise die Manifeste im Vorfeld des Forte-Kreises, sind bislang wenig erforscht) wird hier in minutiösen Analysen ein alternatives Denken rekonstruiert, das sich von Meister Eckhart und der jüdischen Mystik, aber auch von neuester Literatur (Hofmannsthals Chandos-Brief) anregen ließ, um die „wissenschaftliche” Weltsicht als Quelle der Entfremdung zu überwinden. Zu seinen Grundmustern gehören: Kritik an der logisch-begrifflichen Sprache und Aufwertung des Performativen, messianische Aufopferung des erkennenden und ethischen Subjekts, Geschichtsphilosophie der Diskontinuität und epiphanische Hermeneutik einer metaphorisierten Wirklichkeit. Es sind Momente einer Gedankenbewegung, die sich bis in die jüngste Zeit fortsetzt.

*********

Mistyk rewolucji. Dyskurs utopijny przełomu wieków. Gustav Landauer – Frederik van Eeden – Erich Gutkind – Florens Christian Rang – Georg Lukács – Ernst Bloch

Mistyczny dyskurs rewolucji współtworzyli na przełomie XIX i XX wieku intelektualiści różnych opcji światopoglądowych i politycznych, od wyznawcy etycznego anarchizmu Gustava Landauera po uczonego-ezoteryka Ericha Gutkinda i pruskiego konserwatystę Florensa Christiana Ranga.

Niniejsza praca jest próbą jego rekonstrukcji na podstawie tekstów niejednokrotnie trudno dostępnych i rzadko interpretowanych, jak np. dokumenty programowe tzw. kręgu z Forte – proklamowanej w przeddzień I wojny światowej utopijnej wspólnoty duchowych przywódców ludzkości.

W poszukiwaniu remedium na alienację i poczucie bezsensu omawiani autorzy sięgają nie tylko do Nietzschego i najnowszej literatury pięknej, lecz również do mistyki żydowskiej i pism Mistrza Eckharta, proponując jako alternatywę wobec pokantowskiej filozofii i naukowej wizji świata "mistyczny" model poznania jako czynu. Do jego przesłanek należą: kwestionowanie języka "obiektywnych" znaczeń i pojęć w imię zasady performatywności, mesjańska dekonstrukcja ("ofiara") podmiotu poznawczego i etycznego, antyhistorystyczna filozofia dziejów, akcentująca ich nieciągłość i wymiar egzystencjalny, oraz epifaniczna hermeneutyka zmetaforyzowanej rzeczywistości. Bezpośrednie nawiązania do tych wątków można znaleźć zarówno w koncepcji "rewolucji konserwatywnej" w ujęciu Hugo von Hofmannsthala, jak też u filozofów związanych z lewicą – György Lukácsa, Ernsta Blocha i Waltera Benjamina.

Praca w języku niemieckim.

Słowa kluczowe: anarchizm etyczny, naukowy ezoteryzm, pruski konserwatywizm, koło Forte, mistycyzm żydowski, rewolucja konserwatywna, dekonstrukcja mesjańska, antyhistoryczna teoria historii, hermeneutyka epifaniczna, rzeczywistość metaforyczna.

**********

Mystic of the revolution. The utopian discourse at the turn of the century. Gustav Landauer – Frederik van Eeden – Erich Gutkind – Florens Christian Rang – Georg Lukács – Ernst Bloch

A mystical revolutionary discourse was created at the turn of the 19th and 20th centuries by intellectuals representing various worldviews and political beliefs – from the ethical anarchism of Gustav Landauer through the scholarly esotericism of Erich Gutkind and the Prussian conservativism of Florens Christian Range.

This book is an attempt to reconstruct this discourse on the basis of texts which in many cases are not widely available and are rarely discussed, as for example, the writings of a group known as the Forte Circle – a utopian community of spiritual leaders of humanity proclaimed on the eve of the First World War.

In seeking a remedy for alienation and a sense of meaninglessness the authors discussed in the book turn not only to Nietzsche and contemporary literature, but also to Jewish mysticism and the writings of Meister Eckhart, and they propose as an alternative to Postkantian philosophy and a scientific vision of the world the “mystical” model of knowledge as act. Among its propositions are: the questioning of the language of “objective” meanings and concepts in the name of the principle of performatism, the messianic deconstruction (“sacrifice”) of the cognitive and ethical subject, an antihistorical theory of history – stressing its discontinuity and existential dimension, and the epiphanic hermeneutic of metaphorized reality.

Direct references to these themes can be found both in the concept of “conservative revolution” propounded by Hugo von Hofmannsthal and in various philosophers associated with the left - György Lukács, Ernst Bloch and Walter Benjamin.

The book is in German.

Keywords: ethical anarchism, scholarly esotericism, Prussian conservativism, Forte Circle, Jewish mysticism, conservative revolution,messianic deconstruction, antihistorical theory of history, epiphanic hermeneutic, metaphorized reality.


Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel