Instrukcja przygotowania materiału do wydania dla Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (WUW)

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO WYDANIA DLA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (WUW)Wskazówki dla autorów i tłumaczy1. Merytoryczne przygotowanie materiału dla WUW

 

1.1. Tekst zasadniczy

 1. Podział na rozdziały i podrozdziały powinien być stosowany konsekwentnie z oznaczeniem numeru rozdziału (podrozdziału) i jego tytułu; powinien być zgodny z przyjętą koncepcją organizacji treści książki.

 2. Wyróżnienia merytorycznie uzasadnione, jednolite i konsekwentnie stosowane: pogrubienia (dla oznaczenia wyróżnianych symboli, pojęć itp.), kursywa (dla tytułów, definiowanych pojęć, nowych terminów, wtrąceń i słów w językach obcych), kapitaliki.

 3. Dla wygody autora, recenzenta, redaktora należy dostarczyć tzw. maszynopis, czyli plik elektroniczny zawierający tekst publikacji zapisany w edytorze tekstu wraz z ilustracjami, ale trzeba pamiętać, że ilustracje osadzone w tekście nie nadają się do wykorzystania przy przygotowywaniu pliku do druku i w związku z tym wszystkie ilustracje należy także dostarczyć w osobnych plikach (patrz punkt 2 poniżej).

 

1.2. Cytaty

 1. Cytaty występujące w obrębie tekstu należy ujmować w cudzysłów, pisać tekstem prostym, a w przypisie podać informację o źródle. Jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić tzw. żabkami « ».

 2. Cytaty dłuższe niż 3 linijki tekstu należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowów, mniejszym niż tekst główny stopniem pisma (Times 11), tekstem prostym. Na końcu należy zamieścić numer przypisu lub odwołanie w nawiasie okrągłym.

 3. Wyrazy lub zwroty wprowadzone do cytatu należy ujmować w nawiasy kwadratowe i opatrywać informacją, od kogo pochodzi dane uzupełnienie, podaną wewnątrz nawiasu (np. inicjały autora, przyp. aut., przyp. tłum.).

 4. Opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym [...].

 5. Jeżeli między dwiema częściami cytatu opuszczono fragment dłuższy niż dwie strony, należy traktować taki przypadek jako dwa odrębne cytaty, ująć w osobne cudzysłowy i opatrzyć własnymi odsyłaczami.

 6. Występujące w tekście cytatu tytuły książek, filmów, sztuk teatralnych, utworów plastycznych i muzycznych również należy wyróżnić kursywą. W przypadku wprowadzenia wyróżnień niepochodzących od autora cytowanego dzieła (czcionka półgruba, podkreślenie), należy określić ich autorstwo w nawiasie kwadratowym lub przypisie na stronie (np. podkreślenie moje. - A.A.).

 

1.3. Nazwy własne

 1. Zapis nazw własnych, nazwisk, imion, nazw geograficznych itp. należy stosować wg zasad podanych w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, t. 1-4, red. S. Dubisz, WN PWN, Warszawa 2003 i wydania późniejsze, Nowym słowniku poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, WN PWN, Warszawa 2005 i wydania późniejsze i Nowym słowniku ortograficznym, red. E. Polański, WN PWN, Warszawa 2005 i wydania późniejsze; w wypadkach wątpliwych można zwrócić się do poradni językowej PWN http://www.słowniki.pwn.pl/poradnia.

 2. W przypadku nazwisk pełne imię (nie inicjał) należy podawać w pierwszym wystąpieniu, potem samo nazwisko (bez inicjału). Wyjątek stanowią różne osoby o tym samym nazwisku – wtedy w kolejnych wystąpieniach zachowujemy inicjał imienia.

 

2. Materiał ilustracyjny


 1. Pliki graficzne należy zapisać w jednym z następujących formatów
  - zdjęcia, skany ilustracji: eps, jpg, tif, bmp, png;
  - rysunki, wykresy, schematy, diagramy, mapy itp. eps, cdr, ai.

 2. Pliki graficzne powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, z wyjątkiem skanów ilustracji kreskowych, które powinny mieć rozdzielczość minimum 600 dpi.

 3. Pliki graficzne przeznaczone do zamieszczenia w publikacji należy dołączyć w osobnym katalogu, ponumerowane wg kolejności występowania w pracy (zgodnie z zastosowaną w niej numeracją i podaniem strony pliku tekstowego (np. il. 2.1, s. 50; rys. 1.15, s. 123), na której dana ilustracja powinna się znaleźć. Pliki powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją przygotowania ilustracji

 4. Wszelkie opisy w plikach graficznych powinny być ujednolicone pod względem językowym, terminologicznym, technicznym (krój, rozmiar czcionki, wyróżnienia, np. bold, kursywa).

 5. Tabele należy zamieścić w tekście i oznaczyć kolejnymi numerami. Numeracja tabel powinna być odrębna od numeracji ilustracji, rysunków i wykresów.

 6. Podpisy do ilustracji: zdjęć, rysunków, wykresów, schematów, map itp. umieszcza się pod danym obiektem, podpisy / tytuły tabel – nad obiektem.

 7. Do pracy należy dołączyć spisy wszystkich ilustracji i tabel z podaniem źródeł, z których zostały zaczerpnięte.

 

3. Przypisy


3.1. Tradycyjne – na dole strony:

 1. numeracja w obrębie rozdziału lub całości pracy powinna być zgodna z przyjętą koncepcją książki,

 2. przypisy umieszczamy na dole strony,

 3. notka bibliograficzna wg przykładów:

  J. Kowalski, Tytuł (kursywą), wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999, s. xx (ew. xx–xx, xx i nast.).

  J. Kowalski, Tytuł (kursywą), „Prawo i Gospodarka” 1999, nr 5, s. xx (ew. xx–xx, xx i nast.). {UWAGA: w pracach mat., fiz., chem. oraz psych. i socjol. dopuszczalna pisownia nazwy periodyku kursywą bez cudzysłowu}

  J. Kowalski, Tytuł (kursywą), [w:] Tytuł pracy zbiorowej (kursywą), red. A. Nowak, Ossolineum, Warszawa–Wrocław– Łodź–Kraków 2000, s. xx–xx.

  P. Davidson, Keynes and Money, [w:] Keynes, Money and Monetarism, red. R. Hill, Macmillan, London 1989, s. xx–xx.

 

3.2. Odwołania w tekście w systemie autor rok (tzw. systemie harwardzkim):

 

Nazwisko autora rok

np.: (Kowalski 2000)

(Kowalski 2000, Malinowski 2000)

 

Nazwisko autora rok: strona,

np.: (Kowalski 2000: 123, Malinowski 2000: 123–124)

(Malinowski 2000: 123, 127, 435)

 

Nazwisko autora inicjał imienia rok: strona (jeśli więcej autorów o tym samym nazwisku w obrębie całej książki),

np.: (Malinowska A. 2000: 123)

 

Jeśli nazwisko autora pojawia się w zdaniu, to w odwołaniu można podać tylko rok i strony (jednolicie w całej pracy):

np.: Kowalski stwierdza, .............. (2000: 123)

 

Nazwisko redaktora, red. rok: strona,

np.: (Cropsey, red. 1964: 234)

 

Jeśli w jednym miejscu występuje odwołanie do kilku prac danego autora, należy je przytaczać w porządku chronologicznym:

np.: (Kowalski 2000, 2010)

(Kowalski 2000: 123, 2012: 123–125)

 

Jeśli w jednym roku zostało wydanych kilka prac tego samego autora, należy to zaznaczyć, dodając literki a, b, … po roku wydania publikacji:

np.: (Kowalski 2000a, Kowalski 2000b, Kowalski 2000c)

 

W bibliografii towarzyszącej odwołaniom w systemie harwardzkim publikacje danego autora należy przytaczać w porządku chronologicznym (od najstarszej do najnowszej).

 

 

4. Sposób przekazania materiałów do WUW


Materiały przeznaczone do wydania należy przysyłać do WUW pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem aplikacji WeTransfer albo dostarczyć na pendrive.
W przypadku plików bardzo ciężkich (zawierających dużo elementów graficznych) lub zawierających tzw. znaki specjalne (wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne, litery niepolskich alfabetów) zaleca się korzystanie z aplikacji WeTransfer.
Po uzgodnieniu z redaktorem prowadzącym i uzyskaniu hasła dostępu, istnieje możliwość umieszczenia plików na dysku FTP WUW.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel