data dodania do księgarni down up
Wyświetl

Communicare – historia i kultura

 

Seria prezentuje dzieła klasyków, przekłady, prace wybitnych autorów polskich i debiutantów, które omawiają systemy komunikacji, media, gatunki prasowe i piśmiennicze w ujęciu antropologicznym, dopiero się kształtującym, a już zyskującym znaczenie w naukach humanistycznych. Ważne obszary problemowe serii to: relacje między kulturą oralną a kulturą piśmienną, historia i antropologia pisma, druku, słowa elektronicznego, historia książki i historia lektury, antropologia literatury, relacje między pamięcią a historią, antropologia pamięci, pamięć kulturowa.  

Ideą serii jest przedstawienie projektu historii kultury powszechnej, autonomicznej – mającej własny przedmiot i własne ujęcie, tworzącej też nową perspektywę poznawczą. Jest to seria naukowa, adresowana do humanistów, zwłaszcza młodych – o nowoczesnej, antropologicznej orientacji; wskazująca im zadania na XXI wiek.

Pomysłodawcą, redaktorem naukowym serii i jej prowadzącym w latach 2005-2016 był prof. dr hab. Andrzej Mencwel, wieloletni dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie za serię odpowiada komitet redakcyjny w składzie: prof. Grzegorz Godlewski, prof. Paweł Majewski, prof. Paweł Rodak (przewodniczący). W 2010 roku prof. Andrzej Mencwel, został wyróżniony nagrodą czasopisma "Literatura na Świecie" w kategorii „Inicjatywy Wydawnicze”, a w roku 2019 jury Nagrody KLIO wyróżniło serię w kategorii edytorskiej.

 

Communicare – history and culture

 

The series presents texts of classic authors, translations, works by outstanding Polish scientists and debutants, who discuss communication systems, media, press and writing genres from an anthropological perspective, that is just being shaped but already gaining importance in the humanities. Important problem areas in the series include: the relationship between oral and written culture, the history and anthropology of writing, printing, the electronic word, the history of the book and the history of reading, the anthropology of literature, the relationship between memory and history, the anthropology of memory, and cultural memory.
The idea of the series is to present a project of the history of universal, autonomous culture - with its own subject and approach, and creating a new cognitive perspective. It is a scientific series addressed to humanists, especially the young ones who have modern, anthropological orientation; it points to the tasks for the 21st century.
The originator, scientific editor of the series and its leader in 2005-2016 was professor Andrzej Mencwel, a longtime director of the Institute of Polish Culture, University of Warsaw. Currently, the editorial committee responsible for the series includes professor Grzegorz Godlewski, professor Paweł Majewski and professor Paweł Rodak (chairman). In 2010 prof. Andrzej Mencwel, was awarded the "Literatura na Świecie" magazine award in the "Publishing Initiatives" category, and in 2019 the KLIO Award was given to the series in the editorial category.

Ostatnio oglądane
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
"Klimatyczne ABC" to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
pixel