Regulamin

Regulamin księgarni internetowej
Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego


Księgarnia internetowa Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, działająca pod adresem www.wuw.pl oraz www.wuw.pl/ksiegarnia prowadzona jest przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66, Regon 000001258-00023
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Księgarni, w szczególności składania, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.wuw.pl w celu zapewnia możliwości zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.

I . Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Księgarni, w tym w szczególności składająca Zamówienia;
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta - podstrona Księgarni o funkcjonalnościach umożliwiających Klientowi w szczególności: zarządzanie bieżącymi Zamówieniami, podgląd zrealizowanych Zamówień, zmianę danych osobowych oraz teleadresowych, zarządzanie bieżącymi reklamacjami, podgląd zakończonych reklamacji;
Koszyk - funkcjonalność Księgarni, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: liczbę Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
Księgarnia - Księgarnia internetowa Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, serwis internetowy dostępny pod adresem www.wuw.pl oraz www.wuw.pl/ksiegarnia;
Towary - produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej) zamawiane przez Klienta w Księgarni;
Regulamin - niniejszy Regulamin;
Sprzedawca - Uniwersytet Warszawski z siedzibą: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta poprzez Księgarnię pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Klientem;
Wydawnictwo - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą: ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa;
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza znajdującego w Księgarni, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Ogólne zasady korzystania z Księgarni

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Księgarni:
- dostęp do sieci Internet i przeglądarki typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
- dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Klient uprawniony jest do korzystania z Księgarni zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Księgarni.

3. Informacje o Towarach, zamieszczone w Księgarni, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Przeglądanie informacji o Towarach w Księgarni, nie wymaga założenia Konta Klienta czy innej rejestracji.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Księgarni lub utworzenia Konta Klienta.

6. Kontakt z Księgarnią:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: dz.handlowy@uw.edu.pl;
b) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 22 55 31 333,
c) pisemnie na adres ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa.

III. Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Księgarni siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest rejestracja Konta Klienta w ramach Księgarni i akceptacja Regulaminu.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Księgarni.
4. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania obowiązkowych danych, niezbędnych do realizacji Zamówień składanych przez Klienta oraz zapoznania się i jednorazowego potwierdzenia akceptacji treści Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna i możliwa bez konieczności złożenia Zamówienia.
5. Wydawnictwo może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Księgarni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Księgarni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wydawnictwo za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wydawnictwa.
6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Księgarni, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Wydawnictwa.
7. Zamówienia można złożyć, dokonując wyboru Towarów i umieszczając je w Koszyku.

8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

11. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

12. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Księgarnię zamówienia złożonego przez Klienta oraz z zawarciem Umowy Sprzedaży.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu czy blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta, a także usuwania i blokowania e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Towarów w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

IV. Płatności

1. Ceną wiążącą jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

2. Cena Towaru jest ceną brutto podaną w polskich złotych i nie zawiera kosztów dostawy.

3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

4. Klient w trakcie składania zamówienia dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych opcji dla Towaru.

5. Wybór sposobu płatności ma wpływ na koszt wysyłki, które są doliczane do kosztów Zamówienia. W trakcie składania Zamówienia Klient jest na bieżąco informowany o całkowitych kosztach dostawy Zamówienia.

6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wyłączenia opcji „płatności za pobraniem” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych Zamówień, dostarczonych przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Przywrócenie opcji płatności „płatność za pobraniem” dla danego Klienta nastąpi po odebraniu przesyłki, zrealizowanej na podstawie kolejnego Zamówienia, złożonego z wykorzystaniem jednej z opcji przedpłaty.

7. Wysyłka za zaliczeniem pocztowym jest realizowana tylko na terenie Polski.

V. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia realizowane są w ciągu trzech dni roboczych od poniedziałku do piątku zgodnie z terminem podanym w Księgarni przy prezentowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu:
a) zaksięgowania pełnej zapłaty za Zamówienie lub dopłaty do dotychczasowej, niepełnej zapłaty za Zamówienie (dotyczy Zamówień z przedpłatą),
b) potwierdzenia Zamówienia (dotyczy zamówień z formą płatności „za pobraniem”).

3. Klient w trakcie składania Zamówienia dokonuje w Koszyku wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy Towaru.

4. W przypadku większych zamówień Księgarnia zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim poinformowaniu Klienta, przy czym opłata za przesyłkę jest pobrana tylko raz.

5. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

6. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


VI. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży do 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów.

2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

3. Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odsyłając Towar wraz z dowodem zakupu (np. paragon, faktura) na adres: OSDW AZYMUT Sp. z o. o. Smolice 1 M / hala G 95-010 Stryków z dopiskiem: „Zwrot” . Towar powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie zostały uszkodzony w transporcie. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje się o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: dz.handlowy@uw.edu.pl albo wysłane na adres: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Księgarnia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Księgarni dostarczenia Towarów do Klienta. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są:
a) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) treści cyfrowe, nie zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VII. Reklamacje

1. Klient może reklamować Towar mający wady fabryczne czy niezgodny ze złożonym zamówieniem, opisując przyczyny reklamacji oraz przedstawiając dowód zakupu.

2. Reklamowany Towar Klient odsyła niezwłocznie na adres:
OSDW AZYMUT Sp. z o. o. Smolice 1 M / hala G 95-010 Stryków z dopiskiem: „Reklamacja”. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Księgarnia rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niej oraz przesyłki z reklamowanym Towarem.
4. W przypadku uznania przez Księgarnię reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Księgarnia zaoferuje do wyboru inne, dostępne Towary lub zwróci Klientowi cenę towaru wraz z kosztami przesyłki.
5. W przypadku uwzględnienia przez Księgarnię złożonej reklamacji Sprzedawca wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Klientowi na wskazany adres.

VIII. Zasady sprzedaży plików elektronicznych

1. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie łączy się z Zamówieniem obejmującym inne Towary dostępne w Księgarni, tworząc oddzielny Koszyk. Poszczególne Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego pliku elektronicznego.

2. Składając Zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Towaru, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.

3. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem, przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania, spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.

4. Księgarnia, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin, prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania należności oraz informację o sposobie pobrania pliku elektronicznego, a także (dołączoną w formie załącznika) fakturę VAT. Na życzenie Klienta, Księgarnia wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany adres korespondencyjny.

5. Jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa, Księgarnia poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta Zamówienia, Księgarnia dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

6. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia - chyba, że wyraził zgodę na udostępnienie mu pliku elektronicznego przed tym terminem i został poinformowany, że wyrażając tę zgodę utracił prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od umowy wygasa w tej sytuacji z chwilą przekazania Klientowi informacji o sposobie pobrania zamówionego pliku elektronicznego, w taki sposób, że jego pobranie zależy tylko od jego woli.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.


IX. Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;

 2. Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Warszawskiego nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu e-mail:iod@adm.uw.edu.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia;

 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a,;

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;

 6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a na podstawie umowy powierzenia będą przekazywane następującym podmiotom:
  • OSDW Azymut Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

  • RavNet Sp. z o.o., ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa;

  • PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

  • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oraz dodatkowo przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).
2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Księgarni. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


pixel