data dodania do księgarni down up

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

 

Rocznik humanistyczny, ukazujący się od 2007 roku. Zaproponowana tu koncepcja Europy Środkowo-Wschodniej rozszerza ten obszar na wschód, zachód i południe w stosunku do lansowanej po II wojnie światowej po to, by ukazać jedność rozwoju kulturowego Niemców i Austriaków, Polaków, Litwinów, Łotyszy i Estończyków, Rosjan, Białorusinów i Ukraińców oraz Czechów, Słowaków i Węgrów.
Czasopismo podejmuje tematykę z wielu dziedzin: historii, politologii, stosunków międzynarodowych, religii, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i sztuki krajów regionu. Autorami zamieszczanych artykułów są naukowcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. Czytelnik uzyskuje pogłębioną wiedzę z interesującej go tematyki, poznaje stan badań, a także opinie naukowców o różnym zapleczu etnicznym oraz reprezentujących odmienne szkoły i podejścia badawcze. Jest to więc czasopismo adresowane szczególnie do osób zainteresowanych szeroko pojmowaną tematyką Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo jest obecne na nowym wykazie z wynikiem 40 punktów.

 

Autorzy publikujący swoje prace naukowe w czasopiśmie za każdą publikację otrzymają 40 punktów MNiSW w dyscyplinie naukowej historia.

 

*********

 

The annual of humanities issued since 2007. The journal proposes a broader understanding of Europe, with its limits reaching further to the east, the west and the south, as opposed to the image of Europe endorsed after the Second World War. Thus, the journal aims at showing the unity of development of the nations of Germany and Austria, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia, Russia, Belarus and Ukraine, as well as the Czech Republic, Slovakia, and Hungary.
The journal discusses topics from various disciplines: history, political science, international relations, religion, linguistics, literary studies, as well as culture and art of the countries within the boundaries of the region. Both Polish and foreign scientists publish their articles in the journal. Readers can gain a profound knowledge of the topic of interest to them, familiarise themselves with the state of the art, and get to know opinions by scientists of various ethnic origins and representing distinct schools and scientific approaches. Hence, the journal is addressed in particular to all interested in broadly defined topic of Central and Eastern Europe.

 

Więcej o czasopiśmie »  

Ostatnio oglądane
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
"Klimatyczne ABC" to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
pixel