Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży do 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów.

2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

3. Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odsyłając Towar wraz z dowodem zakupu (np. paragon, faktura) na adres: OSDW AZYMUT Sp. z o. o. Smolice 1 M / hala G 95-010 Stryków z dopiskiem: „Zwrot” . Towar powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie zostały uszkodzony w transporcie. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje się o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres: dz.handlowy@uw.edu.pl albo wysłane na adres: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Smyczkowa 5/7, 02-678 Warszawa.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Księgarnia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Księgarni dostarczenia Towarów do Klienta. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są:
a) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) treści cyfrowe, nie zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

pixel