data dodania do księgarni down up

Pluralités européennes

 

Seria wydawana przez Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW w ramach projektu 4EU+ „Dimension Francophone”.

Współpraca naukowa i akademicka między Francją a Polską zyskuje nowy wymiar dzięki sojuszowi 4EU+. Polsko-francuski ośrodek badań z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim jest zaangażowany w jego realizację poprzez koordynowanie w ramach Uniwersytetu sieci naukowej „European Pluralities”, która obejmuje trzy projekty: „Central European Studies”, „Memory Studies” oraz „Dimension Francophone”. W ramach tego ostatniego Ośrodek działa na rzecz promocji francuskojęzycznych nauk humanistycznych i społecznych w Polsce i regionie Europy Środkowej, wspierając zainteresowanie frankofonią jako zjawiskiem kulturowym i narzędziem naukowym. Cele te znajdują odzwierciedlenie w serii wydawniczej Pluralités Européennes, utworzonej w 2019 r. jako kontynuacja Cahiers de Varsovie (1972–2007; 26 tomów) i wpisującej się tym samym w długą tradycję tworzenia przez OKFiSF UW francuskojęzycznych publikacji naukowych na wysokim poziomie. Jest to seria interdyscyplinarna poświęcona innowacyjnym francuskojęzycznym badaniom w zakresie nauk humanistycznych i społecznych na obszarze Europy i w międzynarodowej perspektywie badań uniwersyteckich.

Tomy serii Pluralités européenes ukazują się co pół roku jako numery tematyczne lub publikacje pokonferencyjne w ramach wydarzeń naukowych organizowanych przez OKFiSF UW i instytucje partnerskie; seria jest również otwarta na propozycje artykułów naukowych, które mogą być zebrane w postaci varia.  

 

Pluralités européennes

Série éditoriale publiée par le Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de Varsovie dans le cadre du projet 4EU+ « Dimension Francophone ».

La coopération scientifique et universitaire entre la France et la Pologne prend un nouvel essor avec l’alliance 4EU+. Le Centre de recherche franco-polonais de l’Université de Varsovie est engagé dans sa mise en place en coordonnant au sein de l’Université de Varsovie le réseau « European Pluralities » qui intègre trois projets : « Central European Studies », « Memory Studies » et « Dimension Francophone ». Dans le cadre de ce dernier projet, le Centre contribue à la promotion des sciences humaines et sociales francophones en Pologne et dans toute la région de l’Europe centrale et il souligne l’intérêt de la francophonie en tant que phénomène culturel et outil scientifique. Ces objectifs se reflètent dans la série éditoriale Pluralités européennes créée en 2019 dans le prolongement des Cahiers de Varsovie (1972–2007 ; 26 numéros) et ainsi s’inscrit dans la tradition longue d’une publication scientifique de haute qualité francophone développée par le Centre de recherche franco-polonais. C’est une série interdisciplinaire consacrée à des recherches francophones innovantes en sciences humaines et sociales inscrites dans l’aire géographique de l’Europe et s’inscrivant dans la perspective internationale de la recherche universitaire.

La série éditoriale Pluralités européennes est semestrielle en accès libre proposant des numéros thématiques, des publications des actes de colloque et de journées d’étude internationales co-organisés par le Centre de recherche franco-polonais et les institutions partenaires, mais elle est aussi ouverte à des propositions d’articles scientifiques qui peuvent être rassemblés sous forme de varia.    

 

European Pluralities

Series published by the Center for French Culture and Francophone Studies at the University of Warsaw as part of the 4EU+ “Francophone Dimension” project.

The scientific and academic cooperation between France and Poland is gaining new momentum with the 4EU+ Alliance. The Center for French Culture and Francophone Studies at the University of Warsaw is committed to its implementation by coordinating within the University the "European Pluralities" network, which includes three projects: "Central European Studies", "Memory Studies” and “Dimension Francophone”. With the latter project, the Center contributes to the promotion of French-language human and social sciences in Poland and throughout the Central European region and solidifies interest in the Francophonie as a cultural phenomenon and scientific tool. These objectives are reflected in the “European Pluralities” series created in 2019 as an extension of the Cahiers de Varsovie (1972–2007; 26 vols.) and thus falling within the long tradition of high-quality French-language publishing by the Center for French Culture and Francophone Studies. It is an interdisciplinary series devoted to innovative French-language research in the humanities and social sciences in the geographical area of Europe and within the international academic perspective.

The “European Pluralities” is an open access series, offering thematic issues, post-conference publications and monographies resulting from international conferences co-organized by the Center for French Culture and Francophone Studies and its partner institutions. The series also welcomes submission of scientific articles on various issues in the field of humanities and social sciences.

Ostatnio oglądane
Nie mam siły żyć. Autodestrukcja w kulturze
Nie mam siły żyć. Autodestrukcja w kulturze
  • Publikacja jest zbiorem esejów, które poruszają temat ludzkiej autodestrukcji z wielu różnych perspektyw. Znajdują się w niej zarówno interpretacje dzieł literackich, jak i analizy dotyczące współczesnej kultury. Problematykę samobójstw i ludzkiej
35,00 zł   31,50 zł
Szczegóły
pixel