data dodania do księgarni down up

penology.org

 

Przy okazji wydania dwutomowej monografii Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. prof. Genowefy Rejman w porozumieniu z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego uznał za zasadne dokonanie formalnego wyodrębnienia serii wydawniczej penology.org, której założeniem jest promowanie szeroko rozumianych, interdyscyplinarnych studiów penologicznych poświęconych idei kary, działaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz funkcjonowaniu innych, w szczególności represyjnych środków kontroli społecznej.

W Europejskim Ośrodku Studiów Penologicznych, utworzonym w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w 2008 roku, ukazało się do dzisiaj jedenaście monografii i opracowań zbiorowych, Penologia ogólna to zatem dwunasty i trzynasty tom tej serii. Większość wcześniejszych publikacji została również wydana przez WUW, a ich wykaz znajduje się w każdej naszej kolejnej publikacji.

Celem działalności Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, zgodnie z ideą jego patronki profesor Genowefy Rejman, jest osiągnięcie większego wpływu polskiej myśli prawniczej i społecznej na kształt europejskiej polityki karnej – szersze informacje na temat koncepcji i programu EOSP można znaleźć na stronie internetowej penology.org. Aby jednak cele te mogły się urzeczywistnić, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego punktu odniesienia do takiej debaty w Polsce.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Mamy nadzieję, że wymiana poglądów – zarówno w języku polskim, jak i w innych językach europejskich – na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i innych sferach represyjnej kontroli społecznej będzie sprzyjać uzyskaniu interdyscyplinarnego, szerszego spojrzenia na teoretyczny i praktyczny wymiar tych ogromnie złożonych problemów w Polsce, Europie i na świecie.  

Redaktor naukowy serii

dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW

 

 

********

On the occasion of the publication of the two-volume monograph General penology. A culturally integrated perspective, the Prof. Genowefa Rejman European Centre for Penological Studies, in consultation with the Publishing House of the University of Warsaw, has considered it justified to formally separate the publishing series penology.org, the assumption of which is to promote broadly understood, interdisciplinary penology studies devoted to the idea of punishment, the operation of the criminal justice system, and the functioning of other, and in particular repressive, measures of social control.

The European Centre for Penological Studies, established at the Institute of Social Prevention and Resocialisation of the University of Warsaw in 2008, has published eleven monographs and collective studies to date. General penology is, therefore, the twelfth and thirteenth volumes of this series. Most of the earlier publications were also published by the Publishing House of the University of Warsaw, and their list is included in each of our subsequent publications.

The aim of the European Centre for Penological Studies, in accordance with the idea of its patron, Professor Genowefa Rejman, is to achieve a greater impact of Polish legal and social thought on the shape of European criminal policy;  more information on the concept and programme of the ECPS can be found on the website penology.org. However, in order for these goals to become a reality, it is necessary to obtain an appropriate point of reference for such a debate in Poland.

We invite you to cooperate. We hope that an exchange of views - both in Polish and in other European languages - on the criminal justice system and other spheres of repressive social control will be conducive to the obtaining of a broader, interdisciplinary, view on the theoretical and practical dimensions of these enormously complex problems in Poland, Europe, and the world.  

 

Scientific editor of the series

Prof. Jarosław Utrat-Milecki

 

Ostatnio oglądane
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu
"Klimatyczne ABC" to kompendium rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu pochodzących z renomowanych źródeł, powstałe z inicjatywy naukowców zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorzy są pracownikami najważniejszych ośrodków
70,00 zł   63,00 zł
Szczegóły
pixel