Informacje o publikacji
Dongola 2015-2016. Fieldwork, conservation and site management – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania w Starej Dongoli od ponad 50 lat. Niniejszy tom to drugi kompleksowy raport dotyczący prac archeologicznych i konserwatorskich prowadzonych w latach 2015–2016 przez... czytaj więcej

Dongola 2015-2016. Fieldwork, conservation and site management – PDF

Redakcja Włodzimierz Godlewski, Dorota Dzierzbicka, Adam Łajtar
Nazwa serii/czasopisma: PCMA Excavation Series
Data wydania: 2019-08-02
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3487-7
EAN:
9788323534877
Liczba stron:
282
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877
Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania w Starej Dongoli od ponad 50 lat. Niniejszy tom to drugi kompleksowy raport dotyczący prac archeologicznych i konserwatorskich prowadzonych w latach 2015–2016 przez zespół pod kierunkiem Włodzimierza Godlewskiego. Poszczególne teksty omawiają działania podejmowane w ostatnich sezonach oraz prezentują pogłębioną analizę rozwoju urbanistycznego, architektury i technik budowlanych Starej Dongoli. Tom zawiera również wyniki najnowszych specjalistycznych badań materiału odkrytego podczas tych i wcześniejszych kampanii. Omawiane kategorie znalezisk obejmują inskrypcje, ostraka, ceramikę, kości zwierzęce i tkaniny.

Królewskie miasto Stara Dongola było politycznym i ekonomicznym centrum średniowiecznego chrześcijańskiego królestwa Makurii. Jego rozkwit rozpoczął się w V–VI wieku, kiedy wzniesiono królewski kompleks na Cytadeli i otoczono go potężnymi kamiennymi fortyfikacjami. Na przestrzeni wieków powstały inne reprezentacyjne budowle, m.in. imponująca Sala Tronowa, później zamieniona w meczet, który dziś wciąż góruje nad stanowiskiem. Równie imponujące są odkryte w Dongoli kompleksy o charakterze religijnym. Kościoły i budowle klasztorne stolicy Makurii szczycą się fantastycznymi malowidłami ściennymi i inskrypcjami, które rzucają światło na lokalne praktyki religijne, ich architektura świadczy zaś o wysokich umiejętnościach lokalnych budowniczych. Po tym, jak dwór królewski opuścił Dongolę w 1364 roku, miasto pozostało ważnym centrum miejskim, na co wskazują rozległe kwartały mieszkalne funkcjonujące przez kilka stuleci na terenie Cytadeli i wokół niej. Miasto wciąż było ważnym węzłem na skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących odległe regiony, zamieszkiwała je aktywna społeczność, która kultywowała dawne tradycje, ale też przyjmowała nowe trendy.

Bogate znaleziska archeologiczne pozyskane ze stanowiska w omawianych sezonach dostarczają nowych danych do badań nad historią Dongoli, jak również kulturą, sztuką, architekturą i gospodarką królestwa Makurii.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

The Polish Center of Mediterranean Archaeology University of Warsaw mission to Old Dongola has been excavating the site for over 50 years. This volume is a second comprehensive report on fieldwork and conservation conducted in 2015–2016 by a team led by Włodzimierz Godlewski. The contributions report on the work of recent seasons and present in-depth studies on the site’s urban development, architecture and building techniques. The volume also includes results of the most recent specialized research on material brought to light during these and earlier campaigns. The discussed categories of find include inscriptions, ostraka, pottery, animal bones, and textiles.

The royal city of Old Dongola was the political and economic center of Makuria, a medieval Christian kingdom. It flourished from the 5th/6th century, when the royal complex on the Citadel was built and enclosed within massive stone fortifications. Over the centuries, other representative buildings were founded, among them the imposing Throne Hall later converted into a mosque that still towers over the site today. Equally impressive are the religious complexes unearthed in Dongola. The Makurian capital’s churches and monastic buildings boast stunning mural paintings and inscriptions that shed light on local religious practice, while their architectural design testifies to the skills of local builders. After the royal court abandoned Dongola in 1364, the city remained an important urban center, as indicated by the extensive residential quarters functioning on and around the Citadel for several centuries. The city, still a vital node in the long-distance trade network, was inhabited by a lively community, which cultivated old traditions and embraced new trends.

The wealth of archaeological finds recovered on the site in the seasons under consideration contributes new data to studies on the history of Dongola , as well as the culture, art., architecture and economy of the kingdom of Makuria.

Włodzimierz Godlewski, https://orcid.org/0000-0003-1708-3546
Urszula Kusz, https://orcid.org/
Adam Łajtar, https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
A fragmentary wooden icon from the Church of Archangel Raphael (SWN.B.V)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.147-154

Barbara Idzikowska, https://orcid.org/
A reckoning counter from Nuremberg found in Dongola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.227-230

Włodzimierz Godlewski, https://orcid.org/0000-0003-1708-3546
Bogdan F. Zerek, https://orcid.org/
Anna Nowicka, https://orcid.org/
Amulet for the wife of `Abd Allah b. Maryam
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.231-236

Włodzimierz Godlewski , https://orcid.org/0000-0003-1708-3546
Building H.NW.B.I and its successive construction phases
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.47-66

Włodzimierz Godlewski, https://orcid.org/0000-0003-1708-3546
Buildings of the Funj period on the Citadel
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.173-188

Urszula Kusz, https://orcid.org/
Conservation in the Church of Archangel Raphael (SWN.B.V) in seasons 2015–2017
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.133-138

Romuald Tarczewski, https://orcid.org/0000-0003-2033-3104
Construction of a shelter over the Church of Archangel Raphael (SWN.B.V)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.139-146

Romuald Tarczewski, https://orcid.org/0000-0003-2033-3104
Construction work in the Mosque Building (Throne Hall) in seasons 2015–2017
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.243-254

Dorota Dzierzbicka, https://orcid.org/0000-0002-1172-5889
Agata Deptuła, https://orcid.org/0000-0001-7578-0898
Courtyard A at the Monastery on Kom H in Dongola: Fieldwork in 2014–2016
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.79-100

Marta Osypińska, https://orcid.org/0000-0003-4603-9245
Faunal remains from the Monastery on Kom H in Dongola (seasons 2014–2016)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.107-114

Katarzyna Danys, https://orcid.org/0000-0002-9192-2857
Glazed pottery of the 9th–16th centuries from Old Dongola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.203-226

Katarzyna Danys, https://orcid.org/0000-0002-9192-2857
Introductory remarks on pottery finds from Courtyard A of the Monastery on Kom H in Dongola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.101-106

Katarzyna Danys, https://orcid.org/0000-0002-9192-2857
Maciej Wyżgoł, https://orcid.org/0000-0003-4693-5701
Smoking pipes from Old Dongola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.189-202

Naim Vanthieghem, https://orcid.org/0000-0002-1380-5153
Textes arabes trouvés a Dongola en 2013–2016
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.237-242

Barbara Czaja, https://orcid.org/
The “golden textile” from a burial in the monastery on Kom H in Dongola: conservation and restoration
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.67-74

Włodzimierz Godlewski, https://orcid.org/0000-0003-1708-3546
The Church of Archangel Raphael (SWN.B.V)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.115-132

Adam Łajtar, https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
The Constantinopolitan Creed in an inscription from the Monastery Church on Kom H in Dongola
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.37-46

Włodzimierz Godlewski, https://orcid.org/0000-0003-1708-3546
The Monastery Church
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.15-30

Włodzimierz Godlewski, https://orcid.org/0000-0003-1708-3546
Adam Łajtar, https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
The Pillar Church
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.155-172

Dorota Moryto-Naumiuk, https://orcid.org/
Transfer of wall paintings from the Monastery Church on Kom H
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.31-36

Adam Łajtar, https://orcid.org/0000-0003-3842-2180
Vincent W.J. van Gerven Oei, https://orcid.org/0000-0003-1637-4261
Women in the Southwest Annex
https://doi.org/10.31338/uw.9788323534877.pp.75-78

Zamknij
Jplayer
pixel