Informacje o publikacji
Cztery wyzwania w zarządzaniu ludźmi – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia porusza cztery ważne zagadnienia związane z obszarem zarządzania ludźmi, a dotyczące funkcjonowania pracownika w organizacji. Autorzy analizują m.in. problem kosztów psychofizjologicznych ponoszonych przez pracowników wykonujących pracę... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5410-3
EAN:
9788323554103
Liczba stron:
126
Wielkość pliku:
4,13 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-5410-3.swwz.4
Monografia porusza cztery ważne zagadnienia związane z obszarem zarządzania ludźmi, a dotyczące funkcjonowania pracownika w organizacji. Autorzy analizują m.in. problem kosztów psychofizjologicznych ponoszonych przez pracowników wykonujących pracę niedopasowaną do ich temperamentu i stylu aktywności, co przekłada się na styl wykonywania zadań w pracy; badania własne dotyczące problemów z odczuwaniem sensu w pracy oraz proponują środki zaradcze wspierające poczucie sensu w pracy, jakie mogą stosować organizacje i sami pracownicy.

W monografii przedstawiono również problematykę związaną z budowaniem zespołów sprawnie kierowanych i współpracujących dla osiągnięcia założonych celów; zagrożenia dla trafności liczbowych ewaluacji oraz wskazówki jak interpretować te ewaluacje, którym pracownik jest poddawany podczas audytu.

Książka kierowana jest do menedżerów i osób zawodowo związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także studentów i doktorantów zarządzania o specjalności zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii zarządzania oraz socjologii zarządzania.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Four Challenges in People Management

The monograph addresses four important issues related to people management and concerning the functioning of an employee in an organisation. The authors analyse, among others, the problem of psychophysiological costs incurred by employees performing work that does not match their temperament and activity style, which translates into the style of performing tasks at work; their own research concerning problems with meaningfulness at work; and they propose remedial measures supporting meaningfulness at work that can be applied by organisations and employees themselves.

The monograph also presents issues related to building teams that are efficiently led and cooperate to achieve their goals; threats to the accuracy of numerical evaluations and tips on how to interpret those evaluations to which an employee is subjected during an audit.

The book is addressed to managers and professionals involved in human resource management, as well as to students and PhD students of management with a specialisation in human resource management, management psychology and management sociology.

Keywords: employee psychological adjustment, temperament, professional burnout, meaningfulness of work, teamwork, evaluation, audit.

Przedstawiona do recenzji publikacja poświęcona została wybranym zagadnieniom związanym z zarządzaniem ludźmi w organizacji i ma charakter popularyzatorski. Adresowana jest moim zdaniem do menedżerów, specjalistów zatrudnionych w działach zarządzania ludźmi. Może też być przydatna dla studentów zarządzania. Stwierdzam, że publikacja zawiera ciekawe treści, w niektórych aspektach dotychczas nieobecne w literaturze polskiej.
Z recenzji dr hab. Bohdana Rożnowskiego, Katedra Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Społecznej, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska – psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Zamknij
Jplayer
pixel