Informacje o publikacji
Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Pierwszy tom z nowej serii wydawniczej „Socialiter” powstającej we współpracy z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Publikacja dotycząca polityki publicznej w obszarze niepełnosprawności prezentuje w sposób kompleksowy główne... czytaj więcej

Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej – EBOOK

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5391-5
EAN:
9788323553915
Liczba stron:
252
Wielkość pliku:
3,71 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553755
Pierwszy tom z nowej serii wydawniczej „Socialiter” powstającej we współpracy z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Publikacja dotycząca polityki publicznej w obszarze niepełnosprawności prezentuje w sposób kompleksowy główne rozwiązania systemowe dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Autorka najpierw odnosi się do samego zjawiska niepełnosprawności i kwestii terminologicznych, następnie przedstawia zagadnienia związane z orzekaniem o niepełnosprawności, dane dotyczące populacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, a także instytucjonalny rozwój polskiego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami od 1989 roku.

Podejmuje też niezwykle ważne kwestie związane z reprezentacją polityczną osób z niepełnosprawnościami oraz z dialogiem między władzami a środowiskiem społecznym, w tym ideę interwencji publicznej w obszarze niepełnosprawności.

Systematycznie zostały omówione konkretne obszary wsparcia publicznego dla osób z niepełnosprawnościami, w podziale na wsparcie o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, a w obszarze niepieniężnym – na sfery prywatną i społeczną. Zaprezentowano też wybrane wyzwania związane z podejmowaniem interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności, takie jak m.in.: trudności związane ze złożonością systemu, kontrowersje wokół odpłatności za wsparcie, problematyka opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz zagadnienia dotyczące wpływu społecznego na podejmowanie interwencji publicznych. Wskazano również możliwe korekty instytucjonalne.

Do publikacji dołączony jest aneks obejmujący wybrane przepisy regulujące podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze niepełnosprawności oraz główne przepisy odnoszące się do omówionych obszarów wsparcia.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Disability as a Field of Public Intervention

Book on the public policy towards disability presents in a comprehensive manner the main system solutions for supporting disabled people in Poland. Selected problems related to the public interventions in the area of disability were also presented, and possible institutional adjustments were indicated.

Keywords: disability, public policy towards disability, support for disabled people, public intervention.

Całościowość opisu i analizy polityki publicznej wobec niepełnosprawności jest największą zaletą pracy, która stanowi ważny wkład w dorobek studiów nad niepełnosprawnością w Polsce. W jednej monografii, opartej na spójnej i konsekwentnie realizowanej metodologii badawczej, dokonana zostaje analiza następujących zagadnień: kwestii terminologicznych dotyczących zjawiska niepełnosprawności, mechanizmów orzekania o niepełnosprawności, statusu społeczno-ekonomicznego i demograficznego populacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, reprezentacji politycznej osób z niepełnosprawnościami, dialogu między władzami a środowiskiem społecznym osób z niepełnosprawnościami, instytucjonalnego rozwoju polskiego systemu (od roku 1989).
(…) Praca powinna stać się ważnym elementem listy lektur w zakresie analizy funkcjonowania polityk publicznych w Polsce, ale także takich zagadnień, jak funkcjonowanie trzeciego sektora w obszarze polityki publicznej i mechanizmy rzecznictwa na rzecz interesów defaworyzowanych grup społecznych. Politycy – szczebla zarówno ogólnokrajowego, jak i lokalnego – oraz ich zaplecze doradcze stanowią również potencjalny krąg odbiorców pracy, gdyż stanowi ona wyczerpujący przegląd najistotniejszych zagadnień odnoszących się do ważnego obszaru polityki społecznej w Polsce.
Z recenzji prof. Barbary Gąciarz

Szczególnymi odbiorcami tej książki powinni być studenci pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii oraz pracownicy socjalni. Generalnie grono osób, którym bliskie są takie zagadnienia, jak miejsce osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, sytuacja prawna osób z niepełnosprawnościami. W zasadzie ta książka (…) powinna trafić do rąk pracowników wszystkich instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin, do fundacji i instytucji, których celem działań jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Książka powinna też trafić do rąk uczestników szkolenia specjalizacyjnego Organizacja Pomocy Społecznej (…). Powinna być lekturą obowiązkową również dla wykładowców na tej specjalizacji.
Z recenzji prof. Anny Michalskiej


Zamknij
Jplayer
pixel