Informacje o publikacji
Truth and Falsehood in Science and the Arts – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

The authors discuss truth and falsehood in science and the arts. They view truth as an irreducible point of reference, both in striving for elementary knowledge about the world and in seeking methods and artistic means of achieving this goal... czytaj więcej
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4228-5
EAN:
9788323542285
Liczba stron:
299
Wielkość pliku:
0,89 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209
The authors discuss truth and falsehood in science and the arts. They view truth as an irreducible point of reference, both in striving for elementary knowledge about the world and in seeking methods and artistic means of achieving this goal.

The multilevel and multiple-aspect research presented here, conducted on material from different periods and different cultures, shows very clearly that truth and falsehood lie at the foundation of all human motivation, choices, decisions, and behaviors. At the same time, however, it reveals that every bid to extrapolate the results of detailed studies into generalizations aimed at universalization – by the very fact of their discursivation – either subjects the discussion to the rules of formal logic or situates it outside the realm of truth and falsehood.

Keywords: truth, falsehood, science, art, subjectivity, forgery.

******

Autorzy podejmują refleksję nad prawdą i fałszem w nauce i sztuce. Przypisują prawdzie status nieredukowalnego punktu odniesienia – tak w próbach dotarcia do elementarnej wiedzy o świecie, jak i w poszukiwaniach metod i środków artystycznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Zaprezentowane tu wielopoziomowe i wieloaspektowe badania, prowadzone z wykorzystaniem materiałów pochodzących z różnych epok i różnych kultur, wyraźnie dowodzą, że prawda i fałsz stanowią podstawę wszelkiego rodzaju ludzkich motywacji, wyborów, decyzji i zachowań. Jednocześnie ujawniają, że każda próba ekstrapolacji wyników poszukiwań szczegółowych na poziom uogólnienia o ambicjach uniwersalizujących – przez sam fakt ich dyskursywizacji – albo podporządkowuje prowadzone rozważania regułom logiki formalnej, albo sytuuje je poza prawdą i fałszem.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

Słowa kluczowe: prawda, fałsz, nauka, sztuka, podmiotowość, fałszerstwo.

Zobacz wersję polską tej książki »

Barbara Bokus – humanities professor with a postdoctoral degree, psychologist, psycholinguist, she conducts research on human communicative competence. She works at the University of Warsaw’s Faculty of Psychology, where she has headed the Psycholinguistics Lab (1993–2013) and the Department of Cognitive Psychology (2002–2019). Member of the Polish Academy of Sciences’ Committee of Psychology. Co-originator of the Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities (MISH) at the University of Warsaw, deputy director of Collegium MISH UW in 1994–2008. Co-originator of the »Artes Liberales« Academy (AAL) program. Head of the AAL Inter-University Program of Interdisciplinary PhD Studies. Member of the International Pragmatics Association (IPrA) Consultation Board. Author, co-author and scientific editor of numerous books and papers (see: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/prof-dr-hab-barbara-bokus/).

Prof. dr hab. Barbara Bokus – profesor nauk humanistycznych, psycholog, psycholingwista. Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania dotyczące kompetencji komunikacyjnej człowieka. Kierownik Zakładu Psycholingwistyki (1993–2013) i Katedry Psychologii Poznawczej (2002–2019) na Wydziale Psychologii UW. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Współtwórczyni Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1994–2008 zastępca dyrektora Kolegium MISH UW. Współtwórczyni Programu Akademia »Artes Liberales« (AAL). Kierownik Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL. Członek Rady Konsultacyjnej International Pragmatics Association (IPrA). Autorka, współautorka i redaktor naukowy wielu książek i artykułów (zob. http://psych.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/prof-dr-hab-barbara-bokus/).

*********

Ewa Kosowska – humanities professor holding a postdoctoral degree, specialist in literature and cultural studies. Member of the Polish Academy of Sciences’ Committee of Cultural Studies since 2003. President of the Polish Cultural Studies Society in 2013–2017. Member of the »Artes Liberales« Academy’s Scientific Council. She works at the Faculty of the Humanities (Institute of Cultural Studies) at the University of Silesia in Katowice. Head of the Department of Theory and History of Culture in 1992–2016. This area is the focus of her research, with special emphasis on possibilities of using texts of literature in anthropological and cultural studies. Author, co-author and scientific editor of a dozen or so books and many scientific papers (see: http://inksi.us.edu.pl/struktura/pracownicy/ewa-kosowska/).

Prof. dr hab. Ewa Kosowska – profesor nauk humanistycznych, filolog i kulturoznawca. Od 2003 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013–2017 była prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Członek Rady Naukowej Akademii »Artes Liberales«. Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1992–2016 kierowała Zakładem Teorii i Historii Kultury. Zajmuje się problemami z tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania tekstu literackiego w badaniach antropologiczno-kulturowych. Autorka, współautorka i redaktor naukowy kilkunastu książek oraz licznych artykułów naukowych (zob. http://inksi.us.edu.pl/struktura/pracownicy/ewa-kosowska/).

Prof. dr hab. Jerzy Axer, http://orcid.org/0000-0001-9588-7940
Between Science, Art, and Forgery: Latin Textual Criticism as a Case Example
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.21-35

Ewa Kosowska, https://orcid.org/
Barbara Bokus, https://orcid.org/0000-0002-3048-0055
Beyond Truth and Falsehood
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.7-20

Zawisza Rafał, https://orcid.org/
Hannah Arendt’s Marranic Evasions and the Truth of Her Cryptotheology .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.172-188

Wojciech Sajkowski, https://orcid.org/0000-0002-8585-4149
Honesty as a Trait of Non-Civilized Man in the French Image of Southern Slavs at the Turn of the 18th and 19th Centuries .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.90-100

Izabella Zatorska, http://orcid.org/0000-0003-2048-4033
Illusion and Truth in Theater from the Baroque to Romanticism .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.69-89

Przemysław Piwowarczyk, https://orcid.org/0000-0002-5812-6672
Mechanism of Mystification and Demystification at the Point of Contact between the Humanities and Science: Case Study of the Gospel of Jesus’ Wife
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.36-45

Barska Joanna, https://orcid.org/0000-0003-3758-6116
Music vs. Truth: Illustration in the Context of the Aesthetics of Music
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.221-232

Kałowski Piotr, https://orcid.org/0000-0001-9588-3923
Narration True and False: Dialogical Self Theory in Psychotherapy
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.189-204

Żymełka-Pietrzak Anna, https://orcid.org/0000-0003-1474-2358
Not Naked but Wearing “Dress upon Dress”: Johann Georg Hamann on Truth
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.115-127

Chantry Maria, https://orcid.org/0000-0002-1920-6848
Only a Poet Never Lies… Maciej Kazimierz Sarbiewski’s Thoughts on the Privilege of Poets
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.62-68

Rogalski Michał, https://orcid.org/0000-0001-8225-7026
The Disengaged Researcher as a Type: Truth and Probability in Studies on Religious Thought
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.161-171

Maciej Junkiert, https://orcid.org/
The Polish History of Literature as a Lieu de Mémoire
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.259-270

Adam Grzeliński, https://orcid.org/
The Validity of Aesthetic Judgments: George Santayana’s Polemics with Tradition
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.101-114

Kolinek-Siechowicz Karolina, https://orcid.org/0000-0003-3939-5276
Truth and Early Music: The Intersection of Arts and Humanities .
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.233-246

Tomczok Paweł, https://orcid.org/0000-0003-3618-4844
Truth and Falsehood of the Mirror: Subjectivity – Reflection – Practice
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.147-160

Anna Milanowicz, https://orcid.org/0000-0003-2833-9084
Truth and Untruth in Irony
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.205-211

Chęćka Anna, https://orcid.org/0000-0002-9340-7672
Truth Embodied in Music
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.247-251

Słodkowski Piotr, https://orcid.org/
Truth of a Painting, Truth of Matter: Robert Rauschenberg, Henryk Streng, and the History of Art
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.252-258

Kutnik Jan, https://orcid.org/0000-0002-4476-7161
Truth of the Place and Truth of the Exhibition: “Case Study” of the State Museum at Majdanek
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.271-290

Smurzyńska Adrianna, https://orcid.org/0000-0001-9926-576X
When Does Simulation Enable Us Adequately to Attribute Mental States to Others?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.212-220

Wilczyński Karol, https://orcid.org/0000-0002-9847-2924
Why Is Philosophy Bad for the Soul? Commentary on Al-Gazali’s Critique of the Philosophers
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.46-61

Baron-Milian Marta, https://orcid.org/0000-0002-5430-4339
Worthless yet Priceless: The Truths and Economics of Poetry
https://doi.org/10.31338/uw.9788323542209.pp.128-146

Zamknij
Jplayer
pixel