Informacje o publikacji
Polish Archaeology in the Mediterranean 26/2. Special Studies. Research on the Red Sea (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Drugi fascykuł rocznika dedykowany jest studiom archeologicznym z terenów wokół Morza Czerwonego. Artykuły powstały jako pokłosie konferencji zorganizowanej w Kairze w marcu 2016 roku. Odzwierciedlają w dużej mierze zakres prac badawczych prowadzonych... czytaj więcej

Polish Archaeology in the Mediterranean 26/2. Special Studies. Research on the Red Sea (PDF)

Redaktor naczelna Iwona Zych
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Język publikacji:
angielski
ISBN/ISSN:
2083–537X
Liczba stron:
227
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
12,38 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Rocznik zawiera omówienie prac wykopaliskowych i konserwatorsko-restauracyjnych prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracujące z nim instytucje naukowe polskie i zagraniczne. Dotyczy to przede wszystkim badań w 2016 roku na stanowiskach archeologicznych, takich jak Aleksandria czy Marina el-Alamein w Egipcie, gdzie prace trwają od wielu lat, jak również stosunkowo nowoodkrytych, np. Beit Ras w Jordanii czy Metsamor w Armenii. Tradycyjnie Egipt i Sudan są szerzej reprezentowane, obejmują bowiem znane projekty badawcze w Dongoli, Banganarti, Tell el-Retaba, Tell el-Murra, oraz Ghazali. Przedstawione są też badania w Nea Pafos na Cyprze oraz pierwsze informacje z nowego projektu badawczego otwartego przez Centrum w Omanie. Poza szerszymi opracowaniami pierwszy fascykuł rocznika zawiera też kronikę wszystkich badań prowadzonych w tym roku pod auspicjami CAŚ UW.

W drugiej części pierwszego fascykułu znalazły się artykuły badawcze omawiające wyniki najnowszych badań w tym rejonie. Rafał Koliński podsumowuje obecny stan badań w projekcie UGZAR w irackim Kurdystanie. Krzysztof Jakubiak analizuje kampanię wojskową urartyjskiego króla Argishti I w dolinie Araksu z punktu widzenia wykopalisk prowadzonych na stanowisku w Metsamor. Podobnym spojrzeniem na okresy Brązu i Żelaza na Bliskim Wschodzie jest artykuł Jacka Hamburga i Katarzyny Pawłowskiej na temat metalowych ozdób pochodzących z grobów eksplorowanych w Beshtasheni we wschodniej Gruzji. Mariusz Burdajewicz oraz Krystyna Gawlikowska przedstawiają studia zabytków szklanych z dwóch klasycznych stanowiska: Beit Ras w Jordanii oraz Peluzjum w Egipcie. Czyżewska-Zalewska przedstawia drugi z serii artykułów poświęconych wytwórczości ceramicznej w starożytnym Sudanie. Przedmioty metalowe o religijnym przeznaczeniu są tematem dwóch kolejnych artykułów: Maciej Wyżgoł analizuje kadzielnicę z brązu odkrytą w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w katedrze w Dongoli (Sudan) a Agnieszka Ryś skupia się na ikonografii enkolpionów w kształcie krzyża z klasztoru w Naklun w egipskim Fajum. Wreszcie Joanna Then-Obłuska publikuje dwa zespoły znalezisk paciorków mało znanych dotychczas w literaturze przedmiotu, mianowicie paciorki z kilku stanowisk rzymskich (IVVI w. n.e.) na Pustyni Wschodniej w Egipcie oraz zespół królewskich ornamentów z grobów tumulusowych z późnoantycznego królestwa Makurii w Nubii w Sudanie (datowanych od połowy V do połowy VI w. n.e.).

Nową sekcję w roczniku otwierają dwa artykuły promujące badania w zakresie takich dziedzin, jak archeologiczna konserwacja oraz teoria i praktyka metod archeologicznej dokumentacji terenowej, a także zarządzanie dziedzictwem archeologicznym. Otto Bagi omawia znaczenie modelownia 3D na bazie własnych doświadczeń na stanowisku Metsamor w Armenii. Natomiast Joanna Mardas ocenia stan zagrożenia dziedzictwa archeologicznego odkrytego w irackim Kurdystanie w ramach projektu UGZAR.

Drugi fascykuł rocznika (PAM 26/2) dedykowany jest studiom archeologicznym z terenów wokół Morza Czerwonego. Artykuły powstały jako pokłosie konferencji zorganizowanej w Kairze w marcu 2016 roku. Odzwierciedlają w dużej mierze zakres prac badawczych prowadzonych w ramach polsko-amerykańskiej ekspedycji w Berenike po egipskiej stronie Morza Czerwonego oraz polsko-saudyjskiej misji w Aynuna, uważanego za siostrzany port Berenike po wschodniej stronie morza, obecnie w Arabii Saudyjskiej. Karol Juchniewicz przedstawia swoje przemyślenia na temat lokalizacji Aynuna, a Marek Woźniak omawia hellenistyczne początki portu w Berenike. Wyniki swoich badań geoarcheologicznych w porcie Berenike prezentuje Anna Maria Kortarba Morley. Natomiast Iwona Zych podsumowuje wyniki prawie dekady badań archeologicznych w wczesnorzymskiej zatoce portowej "cesarskiego" Berenike. Kucharczyk daje charakterystykę "luksusowej" zastawy stołowej ze szkła z wczesnorzymskiego miasta a Joanna Then-Obłuska omawia paciorki i wisiorki znalezione w obrębie późnorzymskiej świątyni. Marta i Piotr Osypińscy analizują podejście człowieka do zwierząt, jakie wyłania się z analizy wczesnorzymskiego cmentarzyska zwierząt, przede wszystkim kotów i psów, odkrytych w Berenike. Natomiast Martin Hense daje przegląd historii badań nad Wielką Świątynią Berenike u progu nowego projektu badawczego mającego w założeniach pełne odsłonięcie i dokumentację tej budowli. Artykuł Delii Eguiluz Maestro to rzadkie w literaturze spojrzenie na wyzwania w zakresie konserwacji ratunkowej w trakcie prac eksploracyjnych. Tom otwiera esej Michała Gawlikowskiego na temat handlu indyjskiego między Zatoką a Morzem Czerwonym, odzwierciedlający wykład wygłoszony na otwarciu międzynarodowego warsztatu na temat badań nad Morzem Czerwonym i w Zatoce Arabskiej, zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim w październiku 2013.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

********

The volume opens with a comprehensive review of work carried out by PCMA archaeological and restoration teams in 2016. This includes extensive reports presented by several projects: long ongoing ones like the Alexandria Kom el-Dikka Mission and the Marina el-Alamein Project in Egypt as well as the relative newcomers, such as the Beit Ras excavation project in Jordan and the investigations of Metsamor in Armenia. As usual, Egypt and Sudan has a more numerous representation, encompassing projects of long standing like Dongola, Banganarti, Tell el-Retaba, Tell el-Murra, and current grant endeavors like Ghazali in Sudan. Outside Egypt, there is the PCMA project in Nea Paphos on Cyprus, as well as the first reports from a new complex of sites, which a PCMA team has started exploring in Oman. Rounding off the fieldwork section is a convenient listing with brief characteristics of all the projects that have carried out fieldwork and research under the auspices of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology in 2016.

The second part of the volume is composed of research articles based on the results of recent archaeological excavations. Koliński sums up the results of the UGZAR project in Iraqi Kurdistan at the halfway mark and Mardas considers the state of preservation and assesses the damages to archaeological sites in this region. Jakubiak takes a closer look at the campaign of Urartian king Argishti I in the Araxes valley from the Metsamor perspective. The Near Eastern late Bronze Age and early Iron Age perspective also comes through in the research of Hamburg and Pawłowska, which focuses on the metal accessories of garments attested in the graves excavated at Beshtasheni in eastern Georgia. Burdajewicz and Gawlikowska take up glass studies, discussing the finds from two classical sites, Beit Ras in Jordan and Pelusium in Egypt. Czyżewska-Zalewska presents the second of her articles contributing observations on pottery making technologies in Sudan. Metal objects of a religious attribution are presented in two research articles: Wyżgoł undertakes an analysis of a bronze censer from the cathedral in Dongola (Sudan), as yet unpublished despite being found in the mid 1960s, and Ryś develops the iconography of cross-shaped encolpia from the monastery complex in Naqlun in the Egyptian Fayum. Last but hardly the least, Then-Obłuska contributes two heavy-weight studies, one of the bead assemblage from the Eastern Desert in Egypt (“Between the Nile and the Ocean”) from the 4th to 6th century AD and the other presenting the royal ornaments of the late antique African kingdom of Early Makuria in Nubia (from the mid 5th to the mid 6th century AD.

A new development in the PAM journal is a sub-section intended to promote academic research in the field of archaeological conservation and the theory and practice of archaeological documentation methods, as well as archaeological heritage site management. Introducing the first is an article by Otto Bagi on the significance of 3D-modelling in archaeological fieldwork based on direct experience in the Metsamor project. The second is represented by an assessment by Joanna Mardas of sites surveyed within the frame of the UGZAR Survey project.

This year the journal carries also a second fascicle (PAM 26/2), devoted to studies in Red Sea archaeology, reflecting a major research direction today in the Polish Centre of Mediterranean Archaeology. The dozen or so articles, which are an aftermath of a successful conference held in Cairo in March 2016, represent the scope of work done by the Polish–American expedition in Berenike on the Egyptian side of the Red Sea and the Polish–Saudi project at Aynuna, Berenike's presumed sister port on the Arabian side of the sea. Papers include Juchniewicz on the first results of the Aynuna dig, Woźniak on the Hellenistic beginnings of the Berenike port and Kotarba-Morley on the geoarchaeology of the Berenike site. Zych gives an overview of the evidence from recent excavations on the “Imperial” harbor of early Roman Berenike. Kucharczyk characterizes the luxury glassware of the early Roman harbor town, while Then-Obłuska specifically looks at the beads and pendants coming from the late Harbor temple. Marta Osypińska and Piotr Osypiński go into the evidence on the emergence of a human–pet relation coming from Berenike's exceptional animal cemetery and Hense reviews the historic research on the Great Temple of Berenike on the eve of a new excavation project. Eguiluz Maestro gives a rare glimpse into the life of a conservator at a dig like Berenike. The volume opens with an essay by Michał Gawlikowski on the Indian trade between the Gulf and the Red Sea, which was presented originally as a keynote lecture at the University of Warsaw PCMA workshop “The Red Sea and the Gulf” in October 2013.

Zamknij
Jplayer
pixel