Informacje o publikacji
Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Przedstawiły wielość ujęć oraz podejść teoretycznych, badawczych i praktycznych, przeciwdziałających marginalizacji... czytaj więcej

Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje – EBOOK

Grażyna Dryżałowska, Magdalena Kuleta-Hulboj, Agnieszka Naumiuk, Monika Skura, Anna Magdalena Steinhagen
Data wydania: 2018-12-18
Dostępność:
Publikacja dostępna
29,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 52% (15,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2018
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-3680-2
EAN:
9788323536802
Liczba stron:
194
Wielkość pliku:
0,55 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323536727
Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Przedstawiły wielość ujęć oraz podejść teoretycznych, badawczych i praktycznych, przeciwdziałających marginalizacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Dokonały analizy strategii pomocowych służących integracji wykluczonych w różne segmenty życia społecznego.

Publikacja otwiera dyskusję nad wspólnymi obszarami wykluczania i inkluzji, jest próbą pokazania interdyscyplinarności tego problemu. Zainteresuje pedagogów, pedagogów specjalnych i społecznych, socjologów, studentów tych kierunków, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

******

Inclusion in special needs pedagogy and social pedagogy. Questions, contexts, debates

A presentation of the role of inclusion in social life and in education from the point of view of special needs pedagogy and social pedagogy, as well as different concepts and theoretical approaches, research-based and practical, counteracting marginalization, discrimination and social exclusion. An analysis of support strategies aimed at including marginalized people in different areas of social life.

Keywords: exclusion, inclusion, integration, social participation.

[Książka] stanowi monograficzny zbiór tekstów z zakresu dwóch subdyscyplin naukowych – pedagogiki społecznej i pedagogiki specjalnej, dotykających zagadnień związanych z procesem inkluzji społecznej […]. Docenić […] należy społeczną wrażliwość i słuszne przekonanie autorek o potrzebie dyskursu wokół zagadnień związanych z procesem inkluzji oraz integracji społecznej i edukacyjnej z perspektywy obu subdyscyplin pedagogiki, których wspólnym mianownikiem jest przecież prakseologia, czyli skuteczne działanie w środowisku. [….] praca zaspokoić może oczekiwania zarówno wytrawnych badaczy, jak i adeptów pedagogiki – studentów i doktorantów. [...] można ją polecać jako „pożywne” dla praktyki dzieło wszystkim, którzy zajmują się działaniami na rzecz osób marginalizowanych.
Z recenzji wydawniczej prof. UAM dr hab. Katarzyny Segiet

Centralną kategorią scalającą treści pracy jest proces inkluzji. Warto wspomnieć, że obecnie procesy włączania/scalania należą do ważkich zadań społecznych (w wielu obszarach), w związku z czym poświęca się im również sporo miejsca w rozprawach naukowych. Inkluzja, w perspektywie pedagogicznej, najczęściej podejmowana jest w dwóch subdyscyplinach – pedagogice specjalnej i społecznej. […]
Inkluzja […] została rozpatrzona więc w różnych perspektywach i ulokowana w szerszych kontekstach, m.in.. Współdziałania, demokracji, globalizacji, oraz omówiona w relacji do procesów wobec niej przeciwstawnych, m.in. Wykluczania, separacji, segregacji. […] To interesująca poznawczo praca. Dostrzegam w jej treściach wiele inspirujących zagadnień zarówno dla pedagogiki specjalnej jak i społecznej.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy

Prof. zw. dr hab. Grażyna Dryżałowska – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, profesor Katedry Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe:uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, integracja edukacyjna i społeczna, problemy wykluczenia, inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością.
Autorka monografii: Postawy społeczne młodzieży niesłyszącej (WSiP 1990), Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego (WUW 1997, 2007), Pokochaj mnie mamo!, czyli dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka (Żak 2008), Integracja edukacyjna a integracja społeczna. Satysfakcja z życia osób niedosłyszących (WUW 2015).

Dr Magdalena Kuleta-Hulboj – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt Katedry Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe: edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, wielo- i międzykulturowość oraz pedagogia Janusza Korczaka. Autorka artykułów dotyczących edukacji globalnej w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz monografiach. Współredaktorka 2 monografii zbiorowych poświęconych edukacji globalnej: Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej, red. M. Kuleta-Hulboj, Z. Babicki (Wydawnictwo UKSW 2016), Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, red. M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska (Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Instytut Globalnej Odpowiedzialności 2015). Autorka książki: Pamięć – edukacja – dialog. Studium przypadku polsko-izraelskiej wymiany młodzieży (Wydawnictwo Adam Marszałek 2009). Współpracowała z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Forum Dialogu Między Narodami, Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Dr hab. Agnieszka Naumiuk – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Inkluzji, Integracji i Edukacji Społecznej w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Do jej zainteresowań należą: edukacyjna rola organizacji społecznych, zaangażowanie obywateli w procesy wychowania, edukacja społeczna w środowisku lokalnym, skuteczność programów społeczno-wychowawczych w środowisku lokalnym, rola działaczy społecznych i społeczników w zmianie społecznej, integracja i inkluzja społeczna osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem, związki pedagogiki z pracą socjalną.
Autorka książek: Edukacyjna rola organizacji pozarządowych – przykład ruchu United Way (Orthos 2003), Uczestnictwo społeczne młodzieży (Akapit 2007), Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) (WUW 2014) oraz licznych artykułów naukowych.

Dr Monika Skura – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt Katedry Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe: interdyscyplinarne ujęcie inności rozważane w kontekście specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, pedagogiczne i psychospołeczne aspekty budowania relacji pełnosprawny – niepełnosprawny, integracja edukacyjna i społeczna osób z niepełnosprawnością.
Autorka monografii: Ja – inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością (WUW 2016) i licznych wielu artykułów w czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych.

Dr Anna Magdalena Steinhagen – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wieloletni pracownik naukowy Katedry Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe: problem odmowy chodzenia do szkoły, zaburzenia przywiązania, edukacja integracyjna, zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży.
Autorka i współautorka licznych artykułów w polskich czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych, m.in.: Dziecko z zaburzeniami przywiązania (nie)zwykły uczeń? (współaut.), [w:] red. M. Magda-Adamowicz, K. Żarnik, (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. Uczniowie z problemami w nauce i zachowaniu (Wydawnictwo Adam Marszałek 2018), Inny w szkole. Odmowa chodzenia do szkoły – problem nierozpoznany, [w:] red. B. Jachimczuk, K. Pawelczyk, A. Wojciechowska, Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej (Wydawnictwo Naukowe UAM 2014).

Zobacz również
Religia a polityka. Chrześcijaństwo - PDFReligia a polityka. Chrześcijaństwo - PDFSiewierska-Chmaj Anna
29,00 zł   14,00 zł
Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze - EBOOKDosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze - EBOOKDanielewiczowa Magdalena (ORCID 0000-0003-1371-1867)
39,00 zł   14,00 zł
Zamknij
Jplayer
pixel