Informacje o publikacji
Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja prezentuje przekrojowe spojrzenie na konsekwencje uczestnictwa Polski w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE). Przedstawiono w niej syntetycznie problematykę korzyści z członkostwa Polski w UE oraz szacunki efektów gospodarczych udziału w JRE... czytaj więcej

Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej – EBOOK

Redakcja naukowa Witold M. Orłowski
Data wydania: 2021-12-08
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5356-4
EAN:
9788323553564
Liczba stron:
156
Sposób publikacji:
EPUB
Wielkość pliku:
1,25 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489
Publikacja prezentuje przekrojowe spojrzenie na konsekwencje uczestnictwa Polski w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE). Przedstawiono w niej syntetycznie problematykę korzyści z członkostwa Polski w UE oraz szacunki efektów gospodarczych udziału w JRE i napływu transferów (funduszy strukturalnych i funduszy związanych ze wspólną polityką rolną), a także bilans korzyści i kosztów wynikający dla Polski z czterech swobód JRE: przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników. Tom zawiera również refleksję na temat znaczenia funduszy europejskich dla rozwoju Polski oraz bilansu korzyści i kosztów członkostwa dla polskiego sektora rolno-spożywczego.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Money for Jam? The Biggest Economic Benefits of Polish Membership in the European Union

The publication takes a cross-sectional look at the consequences of Polish membership in the European Common Market (ECM). It explores the benefits gained from Poland’s membership in the European Union and estimates the economic results of participating in the ECM: the transfers (structural funds and funds linked to the common agricultural policy), the balance of benefits and costs for Poland resulting from the four single market freedoms: free movement of goods, capital, persons and freedom to establish and provide services. The volume contains reflections on the importance of European funds for the development of Poland, as well as the balance of costs and benefits of the membership for the Polish agri-food sector.

Keywords: European Common Market, the EU's common agricultural policy, Polish membership in the European Union, European funds, European economy.

Ta książka to nie tylko przygotowany przez znakomitych naukowców syntetyczny obraz wiedzy na temat korzyści, jakich dostarcza nam członkostwo w Unii Europejskiej w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza w sferze ekonomicznej, to także ocena skali dramatu cywilizacyjnego dla naszego kraju, jaki byłby skutkiem „odgrodzenia się” od UE. Gorący temat, kompetentna analiza i wiele wniosków do rozważenia.
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN

Członkostwo w Unii to korzyści, które jest łatwiej lub trudniej mierzyć. Wielkość transferów z budżetu to przykład łatwo wymiernych korzyści. Trudniej jest jednak mierzyć korzyści w sferze bezpieczeństwa, przewidywalności zachowania państwa na arenie międzynarodowej czy postrzegania go jako części dużego europejskiego rynku, który prowadzi wspólną politykę handlową. Prawdziwy smak „konfitur” można poznać, czytając tę książkę.
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska


Walenty Poczta, https://orcid.org/
Największe korzyści z akcesji Polski do UE w sektorze rolno-żywnościowym
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.136-151

Grzegorz Gorzelak, https://orcid.org/
Pieniądze z UE całego szczęścia nie dają… (uwagi o wpływie transferów na rozwój Polski)
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.124-135

Maciej Duszczyk, https://orcid.org/
Swoboda przepływu pracowników
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.110-123

Marta Götz, https://orcid.org/
Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na długookresowe przepływy kapitałowe
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.87-109

Orłowski Witold, https://orcid.org/0000-0002-2320-2372
Wstęp. Skąd tytuł książki?
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.9-18

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, https://orcid.org/
Znaczenie udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim: rynek towarów
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.50-74

Joanna Stefaniak, https://orcid.org/
Znaczenie udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim: rynek usług
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.75-86

Orłowski Witold, https://orcid.org/0000-0002-2320-2372
Źródła korzyści gospodarczych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej: próba szacunku
https://doi.org/10.31338/uw.9788323553489.pp.19-49


Zamknij
Jplayer
pixel