Informacje o publikacji
Outsourcing w technologii "cloud computing" w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która podejmuje próbę kompleksowego opracowania tematyki związanej z zastosowaniem outsourcingu chmury obliczeniowej w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń. Wnikliwej analizie poddano relewantne... czytaj więcej

Outsourcing w technologii "cloud computing" w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
17.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (17,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5570-4
EAN:
9788323555704
Liczba stron:
190
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
1,67 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323555704
Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która podejmuje próbę kompleksowego opracowania tematyki związanej z zastosowaniem outsourcingu chmury obliczeniowej w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń.

Wnikliwej analizie poddano relewantne przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie istotne po implementacji Dyrektywy Wypłacalność II, oraz stanowiska krajowego i europejskiego organu nadzoru. Omówiono również aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą ubezpieczeniową. Na tej podstawie dokonano oceny dopuszczalności, warunków korzystania i efektywności kształtujących się standardów stosowania outsourcingu w technologii cloud computing wśród zakładów ubezpieczeń w Polsce.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla badaczy problematyki ubezpieczeniowej i prawnofinansowej, jak i praktyków funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym, w szczególności zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu na rzecz zakładów ubezpieczeń.

******

Cloud Computing Outsourcing in Polish Insurance Institutions

The monograph is the first attempt on the Polish book market at a comprehensive overview of cloud computing outsourcing in insurance institutions.

The book thoroughly explores the relevant provisions of the Act on insurance and reinsurance activity, of particular importance after the implementation of the Solvency II Directive, and the stances adopted by the Polish and European supervisory authorities. The author also discusses the aspects of processing personal data as well as the data subject to insurance secrecy. This served as the basis for an assessment of the admissibility, the conditions for use and the efficiency of the cloud computing outsourcing standards in Polish insurance institutions.

The publication is intended for the researchers in the insurance, law and finance fields, as well as the insurance market practitioners, especially insurance institutions and entities that offer outsourcing services to insurers.

Keywords: insurance, regulated outsourcing, cloud computing, Polish Financial Supervision Authority.

Podjęta w książce ocena normatywna zastosowania (instytucji) outsourcingu w technologii cloud computing w praktyce działalności krajowych zakładów ubezpieczeń – nie tylko na podstawie wypowiedzi doktryny, ale także norm prawnych tzw. soft law (zwłaszcza Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) jest doniosła dla całego sektora ubezpieczeń teoretycznie, a również […] praktycznie. […] W literaturze przedmiotu publikowane były opracowania dotyczące ocenianych zagadnień, ale nie miały one charakteru całościowego. […] W tym znaczeniu należy podkreślić, że podjęta problematyka wypełnia lukę w literaturze naukowej. Książka stanowi pracę dojrzałą, oryginalnie ujmującą zagadnienia wskazane w tytule, a wywody Autorki i postulaty stanowią ważny głos w dyskursie naukowym.
Dr hab. Jan Byrski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

[Publikacja] ma walor poznawczy i systematyzujący ze względu na prezentacje kluczowych dla rynku ubezpieczeniowego regulacji prawnych i dokumentów warunkujących korzystanie przez uczestników rynku ubezpieczeniowego z chmur obliczeniowych. Walor aplikacyjny (praktyczny) recenzowanej książki jest zaletą wcale nie tak często wystepującą w opracowaniach z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Książka wpisuje sie w nowy trend dostrzegania aspektów prawnych w procesach wykorzystujących nowe technologie, dotychczas poddawanych analizie przez przedstawicieli nauk ekonomicznych. Jest wartościowym i przemyślanym opracowaniem odnoszącym się do aktualnych i ważkich zagadnień dotyczących rynku ubezpieczeniowego.
Dr hab. Dorota Maśniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Jest to pierwsza monografia w polskiej doktrynie prawa poświęcona outsourcingowi w chmurze stosowanemu przez zakłady ubezpieczeń. Prawne aspekty funkcjonowania zakładów ubezpieczeń są słabo opracowane w literaturze przedmiotu, brakuje nawet ogólnych aktualnych opracowań, więc na tym tle monografia wypada bardzo korzystnie. […] Słuszne dążenie Autorki do ujęcia badanej problematyki głównie z perspektywy organów nadzoru powoduje, że [publikacja ta] może zainteresować pracowników instytucji finansowych, w tym głównie zakładów ubezpieczeń, prawników zajmujących się prawem rynku finansowego, tj. radców prawnych i adwokatów, ewentualnie sędziów.
Dr hab. Witold Srokosz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Weronika Wojturska
Mgr Weronika Wojturska – laureatka stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepszych!” dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców, nagrodzona „Studenckim Noblem” w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych oraz laurem „Pro Juvenes” w kategorii wybitny „Student naukowiec” podczas VIII Gali Nagród Środowiska Studenckiego, absolwentka i stypendystka Szkoły Prawa Niemieckiego im. Marcusa Luttera na Wydziałach Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn; obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie nauki prawne, związana z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie administracyjnym oraz prawie rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii na rynku ubezpieczeniowym, bankowym i płatniczym. Jako kierowniczka projektów badawczych z powodzeniem wykorzystuje wiedzę w praktyce zawodowej, specjalizując się w doradztwie dla instytucji finansowych przy wdrażaniu chmury obliczeniowej i dostosowaniu do wymogów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.


Zobacz również
Zamknij
Jplayer
pixel