Informacje o publikacji
Odpowiedzialność karna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja przybliża problem znaczenia terminu „odpowiedzialność karna” (i pokrewnych pojęć odnoszących się do karania) w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP. Autor poddaje analizie ponad 300 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw... czytaj więcej

Odpowiedzialność karna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego (EBOOK)

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5809-5
EAN:
9788323558095
Liczba stron:
238
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
1,64 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Publikacja przybliża problem znaczenia terminu „odpowiedzialność karna” (i pokrewnych pojęć odnoszących się do karania) w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP. Autor poddaje analizie ponad 300 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego, odnoszących się do kwestii zakresu zastosowania art. 6 i 7 Konwencji, art. 2–4 Protokołu nr 7 do Konwencji, a także art. 42 Konstytucji RP, stanowiących próbę ustanowienia granicy między aktem karania a stosowaniem innej, nie-karnej dolegliwości. Analiza przeprowadzona jest zarówno in abstracto, jak i in concreto w odniesieniu do kilkudziesięciu instytucji prawa polskiego, które mogą być postrzegane jako kary.

Książka adresowana jest do przedstawicieli nauki prawa, a także do praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów, którzy w ramach codziennej pracy muszą rozstrzygać, czy mają do czynienia z karą, czy też nie.

Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2022 roku.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Criminal Liability in the Case Law of the European Court of Human Rights and the Constitutional Tribunal

The publication explores the term of “criminal liability” (and the concepts relating to punishment) in the European Convention on Human Rights and the Constitution of the Polish Republic. The author analyses over 300 decisions of the European Court of Human Rights and the Constitutional Tribunal, relating to the application of Articles 6 and 7 of the Convention, Articles 2–4 of Protocol no. 7 to the Convention, as well as Article 42 of the Polish Constitution, which attempt to establish a boundary between the act of punishment and the application of another, non-punitive sanction. The analysis is carried out in abstracto and in concreto with reference to several dozen Polish legal institutions, which can be perceived as punishments.

The book is addressed to law scholars and law professionals: judges, lawyers, legal advisors and prosecutors, who every day have to decide if they are or are not confronted with punishment.

Legal status as of August 1, 2022.

Keywords: criminal liability, repressive liability, repressiveness, punishment, sanction.

Praca posiada walor opracowania naukowego, będącego omówieniem wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego na bazie rzetelnego przeglądu orzecznictwa ETPCz i TK i próbą sformułowania przez Autora własnych wniosków, dotyczących postrzegania wskazanych zagadnień w tym orzecznictwie.
Z recenzji dr hab. Elżbiety Hryniewicz-Lach, prof. UAM

Praca z pewnością przyczyni się do rozwoju obszaru badań nad pojęciem kary i odpowiedzialności karnej. […] …zawiera krytyczną analizę stanowisk obu Trybunałów […] ma zatem elementy nowatorskie […] Na tle innych opracowań naukowych dotyczących tej problematyki […] zajmuje pozycję bardzo dobrą […] …uważam, że po to opracowanie powinni sięgnąć […] na przykład adwokaci noszący się z zamiarem wniesienia skargi do ETPCz [oraz] doktoranci i pracownicy naukowi.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

Mgr Emil Śliwiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta grantu Narodowego Centrum Nauki. W 2020 roku otrzymał wyróżnienie w XXXII Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Specjalizuje się w prawie karnym i prawach człowieka. W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą przede wszystkim przeobrażenia współczesnego systemu prawa represyjnego w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zamknij
Jplayer
pixel