O WYDAWNICTWACH UW


Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW) powstały w 1956 r. i stanowią integralną część Uniwersytetu Warszawskiego. Wydajemy publikacje naukowe i edukacyjne, których autorami są zarówno pracownicy UW, jak i uznani badacze z innych ośrodków. Oferujemy też przekłady prac obcojęzycznych wnoszących istotny wkład w rozwój nauki. Dziś coraz więcej publikacji WUW jest dostępnych w wersji elektronicznej (w tym w wolnym dostępie).

WUW publikują przede wszystkim monografie (w tym również książki powstałe na bazie rozpraw doktorskich oraz rozprawy habilitacyjne), materiały konferencyjne, podręczniki akademickie, edycje krytyczne oraz serie książkowe. Rocznie wydajemy około 150 książek i kilkanaście czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jak również nauk ścisłych i przyrodniczych. Misją WUW jest publikowanie wartościowych książek naukowych i docieranie z nimi zarówno do polskiego, jak i do zagranicznego czytelnika. Promujemy za granicą osiągnięcia polskiej nauki, a w Polsce – dokonania zagranicznych badaczy, przyczyniając się w ten sposób do międzynarodowej wymiany naukowej. Rokrocznie nasze książki zdobywają nagrody w konkursach branżowych.

Wobec wszystkich propozycji wydawniczych zgłaszanych do WUW stosujemy ustalone procedury recenzowania publikacji naukowych, jak również zasady etyki wydawniczej, w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom wydawniczym, w zgodzie z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE). W procesie wydawniczym współpracujemy z zespołem wysoko wykwalifikowanych redaktorów, korektorów, grafików i specjalistów DTP, dzięki którym nasze publikacje utrzymują wysoki poziom edytorski.

Wydawnictwa UW znajdują się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez MNISW. W 2019 r. przeszliśmy również pozytywnie proces ewaluacji w bazach Scopus i Web of Science i od 2020 roku publikacje książkowe WUW są sukcesywnie wprowadzane do tych baz.

* * * * * * * *

The University of Warsaw Press (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, WUW) was founded in 1956 as an integral part of the University of Warsaw. We publish scholarly and educational books authored by the researchers from both the University of Warsaw and the other scientific centres. We also offer translations of the foreign titles that contribute to the development of science. Nowadays more and more our publications are available as e-books (including open access).

WUW publishes primarily the monographs (including doctoral dissertations and habilitation books), conference proceedings, academic textbooks, critical editions, and book series. About 150 books and a dozen journals are produced annually. They refer to specific issues within different fields of humanities and social science as well as natural and exact sciences. The mission of WUW is to provide the valuable scientific books to the Polish and global public, to promote the achievements of Polish scientists abroad and of foreign scientists in Poland, thus contributing to the international exchange in science. Every year our books get some editorial awards.

We use established scientific review procedures for all academic books, as well as the publishing ethics rules aimed at counteracting unfair publishing practices, in line with the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE). In the editorial process we cooperate with the team of the highly qualified editors, graphic designers and DTP specialists who make our publications maintain the high editorial level.

WUW is included in the list of the publishers of reviewed academic monographs announced by the Ministry of Science and Higher Education. In 2019 we were also positively evaluated by Scopus and Web of Science bases. Since 2020 our books have been progressively entered into these bases.


pixel