Informacje o publikacji
Wyzwania współczesnej rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom należącym do dwóch kluczowych subdyscyplin w zakresie ekonomicznych aspektów nauk o zarządzaniu – zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz rachunkowości. Opracowania tworzące monografię omawiają badania... czytaj więcej

Wyzwania współczesnej rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie – PDF

Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2021
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5442-4
EAN:
9788323554424
Liczba stron:
155
Wielkość pliku:
4,21 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.7172/978-83-235-5442-4.swwz.6
Monografia poświęcona wybranym zagadnieniom należącym do dwóch kluczowych subdyscyplin w zakresie ekonomicznych aspektów nauk o zarządzaniu – zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz rachunkowości.

Opracowania tworzące monografię omawiają badania naukowe i analizy dotyczące m.in. organizacyjno-prawnego funkcjonowania funduszy gwarancyjnych w biurach turystycznych, pomiaru i wartościowania kapitału ludzkiego w organizacjach gospodarczych, finansowania działań proeksportowych przedsiębiorstw przy wykorzystaniu środków zewnętrznych czy wreszcie roli narracji w rachunkowości w kontekście sprawozdawczości finansowej spółek rynku kapitałowego. Wyniki badań naukowych będących konkluzją poszczególnych tekstów w ramach monografii mogą być podstawą do dalszych dyskusji i badań związanych z mikrofinansami przedsiębiorstw i z rachunkowością.

Waga i aktualność poruszanych problemów sprawia, że monografia jest kierowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych, doktorantów i studentów na kierunkach związanych z finansami i rachunkowością, a także podążających za zmianami menedżerów, księgowych, rzeczoznawców i urzędników.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

*********

Challenges of Contemporary Accounting and Finance in the Enterprise

A monograph devoted to selected issues belonging to two key sub-disciplines within the economic aspects of management science: corporate financial management and accounting.

The studies composing the monograph discuss scientific research and analyses concerning, among others, organisational and legal functioning of guarantee funds in the case of tour operators, measurement and valuation of human capital in economic organisations, financing pro-export activities of enterprises using external funds and, finally, the role of narrative in accounting in the context of financial reporting of capital market companies. The results of scientific research being the conclusion of individual texts within the monograph may be the basis for further discussions and research related to microfinance of enterprises and accounting.

Given the importance and topicality of the problems raised, the monograph addresses a wide audience: academics, PhD students and students of finance and accounting faculties, as well as managers, accountants, appraisers and officials following the changes.

Keywords: Tourist Guarantee Fund, risk, pandemic, export, state aid, export directions, NewConnect, management report, human capital, goodwill, social classes.

Prof. dr hab. Jan Turyna – kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent SGPiS (obecnie SGH) oraz Harward University, Graduate School of Business Administration (USA). Specjalizuje się w problematyce rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, wykorzystywaniu technik informatycznych w rachunkowości. Autor licznych publikacji naukowych, w tym podręczników.

Wyzwania stojące przed rachunkowością i finansami przedsiębiorstw są ciągle pod wpływem szybkich zmian cywilizacyjnych i globalnych powiązań gospodarczych. Tematyka ta jest tak szeroka, że nie sposób ją ogarnąć w jednym opracowaniu. Dotychczasowe skupiają cię zwykle na wybranych jej aspektach, np. ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, cyfryzacji, kapitału intelektualnego, zrównoważonego rozwoju. Recenzowana praca także nie rości sobie pretensji do opracowania kompleksowego, jest zbiorem czterech tekstów na temat wybranych problemów aktualnie stojących przed jednostkami gospodarczymi, a mianowicie: ryzyka działalności turystycznej w sytuacji dramatycznego spadku popytu na usługi spowodowanego przez Covid-19, pomiaru kapitału intelektualnego, równomiernego rozwoju przedsiębiorstw współfinansowanego funduszami unijnymi, jakości sprawozdań zarządu spółek giełdowych.
Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Sojaka, Katedra Rachunkowości Finansowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedstawiona w recenzji monografia, pomimo niewielkiej objętości, obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny, uwzględniający zarówno zagadnienia z zakresu finansów, jak i rachunkowości. W konsekwencji trudno jest uniknąć zarzutu, że dzieło ma charakter przyczynkarski. Jednak waga i aktualność poruszanych problemów sprawiają, że trudno odmówić recenzowanej publikacji waloru naukowego. Poruszane problemy są aktualne i jednocześnie stosunkowo rzadko analizowane, a wręcz niszowe. Poszczególne rozdziały pracy są dość luźno ze sobą związane. Różna jest też jakość kolejnych części opracowania, w tym kompletność ujęcia podjętych zagadnień. W związku z tym każdy z rozdziałów opracowania zostanie oceniony z osobna.
Z recenzji Dr. hab., prof. US Adama Adamczyka, Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński


Zamknij
Jplayer
pixel