Informacje o publikacji
Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 2. Podstawy teoretyczne polityki karnej (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Drugi tom dwutomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób podstawy teoretyczne polityki karnej. Intencją integralnokulturowego podejścia teoretycznego jest prowadzenie analiz w sposób interdyscyplinarny pozwalający integrować różne typy wiedzy... czytaj więcej

Penologia ogólna. Perspektywa integralnokulturowa. Tom 2. Podstawy teoretyczne polityki karnej (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
47,00 zł
23.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (23,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5485-1
EAN:
9788323554851
Liczba stron:
450
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
2,4 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323554691
Drugi tom dwutomowej monografii przedstawia w usystematyzowany sposób podstawy teoretyczne polityki karnej. Intencją integralnokulturowego podejścia teoretycznego jest prowadzenie analiz w sposób interdyscyplinarny pozwalający integrować różne typy wiedzy z zakresu nauk społecznych, które mogą być wykorzystane na użytek szeroko rozumianych praktyk penalnych.

Z perspektywą integralnokulturową wiąże się też nowa klasyfikacja teorii i krytyki kary. Autor, odwołując się do współczesnych badań i koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej anglosaskiego kręgu kulturowego oraz biorąc pod uwagę polską tradycję studiów penologicznych, analizuje wyniki badań własnych na temat kary kryminalnej prowadzonych w usystematyzowany sposób od 1997 roku, które stanowiły podstawę opracowania ram teoretycznych penologii integralnokulturowej.

******

General penology. A culturally integrated perspective. Volume 2. Theoretical foundations of penal policy

The second volume of the two-volume monograph presents theoretical foundations of penal policy in a systematic way. The intention of the culturally integrated theoretical approach is to conduct analyses in an interdisciplinary manner that makes possible the integration of various types of social science knowledge, which can be used for the purposes of widely understood penal practices.

A new classification of the theory and criticism of punishment is also connected with the culturally integrated perspective. The author, referring to contemporary research and concepts with particular emphasis on the scientific literature of the Anglo-Saxon cultural circle and taking into account the Polish tradition of penology studies, analyses the results of his own research on criminal punishment conducted in a systematic way since 1997, which formed the basis for the development of the theoretical framework of culturally integrated penology.

Keywords: criminal punishment, penology, culturally integrated research, penal policy, criminal policy.

Zobacz inne publikacje z serii penology.org »

Monografia [...] porządkuje wiedzę na temat ewolucji kary kryminalnej, jej opisu, struktury, racjonalizacji i form organizacyjnych oraz współczesnych nurtów myśli penologicznej. […] stanowi jedyne we współczesnej polskiej literaturze tak dogłębne opracowanie problemów penologii z uwzględnieniem dorobku różnych nauk [które] powinno być wykorzystane w pracy ze studentami oraz doktorantami nauk humanistycznych i społecznych.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej

Autor daje czytelnikowi opus magnum, podsumowując w jednej pracy trzydzieści lat swych naukowych poszukiwań. Praca jest bezsprzecznie cenna i wejdzie do kanonu kształcenia penologów, kryminologów i prawników. Wartościowe jest całościowe ujęcie, przekrojowość, erudycyjność, przybliżenie wątków rzadko podejmowanych, uporządkowanie terminologiczne, krytyka upraszczających ujęć w nauce polskiej.
Z recenzji dr. hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG

Dr hab., prof. UW Jarosław Utrat-Milecki – zatrudniony w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, kierownik Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych i Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. prof. G. Rejman, powołanych z jego inicjatywy w 2008 roku. Z Uniwersytetem Warszawskim związany od początku swojej kariery naukowej – doktoryzował się i habilitował na Wydziale Prawa i Administracji UW. Działalność naukową łączył przez wiele lat z pracą w wymiarze sprawiedliwości. Autor takich monografii, jak: Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956 (1996), Polityczność przestępstwa (1997, 2007), Podstawy penologii. Teoria kary (2006), Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa (2010).

*********

PhD hab., prof. UW Jarosław Utrat-Milecki – employed at the Institute of Social Prevention and Resocialisation of the University of Warsaw; the head of the Department of Legal and Social Culturally Integrated Research and of the Prof. G. Rejman European Centre for Penological Studies, founded on his initiative in 2008. Connected with the University of Warsaw from the beginning of his academic career – he obtained his doctorate and habilitation at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. For many years, he combined his scientific activity with work in the judiciary. He is the author of such monographs as: Więziennictwo w Polsce w latach 1944–1956 [Prisons in Poland in 1944–1956] (1996), Polityczność przestępstwa [Politicality of the Crime] (1997, 2007), Podstawy penologii. Teoria kary [Foundations of Penology. Theory of Punishment] (2006), Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa [Punishment. Penal theory and culture: a culturally integrated perspective] (2010).

Zamknij
Jplayer
pixel