Informacje o publikacji
Acta Albaruthenica. Tom 23 (PDF)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Numer poświęcony jest różnorodnym aktualnym zagadnieniom białorutenistyki. Prace językoznawcze dotyczą: określenia granic gwar białoruskich na pograniczu białorusko-rosyjskim, podstawowej wiedzy w białoruskim dyskursie naukowym oraz osobliwości... czytaj więcej

Acta Albaruthenica. Tom 23 (PDF)

Redaktor naczelny Mikałaj Chaustowicz
Nazwa serii/czasopisma: Acta Albaruthenica
Redaktor naukowy: Chaustowicz Mikałaj
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2023
Język publikacji:
białoruski
,
angielski
,
polski
ISBN/ISSN:
2720-698X
Liczba stron:
386
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
4,72 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
Numer poświęcony jest różnorodnym aktualnym zagadnieniom białorutenistyki.

Prace językoznawcze dotyczą: określenia granic gwar białoruskich na pograniczu białorusko-rosyjskim, podstawowej wiedzy w białoruskim dyskursie naukowym oraz osobliwości językowych XVIII-wiecznych kantów białoruskich i kazań z XIX wieku. W numerze znajdują się również teksty przedstawiające dyskusyjne momenty białoruskiej lingwistyki genderowej, a także analizę dawnych anglicyzmów w słownikach języka białoruskiego.

Artykuły literaturoznawcze omawiają zarówno tematy z zakresu historii literatury – przede wszystkim kształtowanie się prozy białoruskiej na początku XX wieku – jak i dotyczące twórczości współczesnych pisarzy, np. sakralności w poezji Ryhora Baradulina.

Autorzy prac kulturoznawczych przybliżają m.in. działalność teatru białoruskiego w międzywojennej Łotwie i prezentują zbiory muzealne w Białoruskiej Bibliotece im. Franciszka Skaryny w Londynie. Pokazują osobliwości dawnego stroju bielsko-hajnowskiego oraz nowe zjawiska w świątecznych tradycjach kolędowania na Białorusi i w Polsce.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

У мовазнаўчых працах ідзе гаворка пра межы беларускіх гаворак на беларуска-расейскім памежжы, пра фонавыя веды ў беларускім навуковым дыскурсе, пра асаблівасці беларускіх кантаў XVIII ст. і казанняў ХІХ ст., пра спрэчныя моманты беларускае гендарнае лінгвістыкі, а таксама пра даўнія англіцызмы ў слоўніках беларускае мовы.

Літаратуразнаўчыя даследаванні закранаюць шэраг пытанняў як літаратуры пачатку ХХ ст. (станаўленне беларускае мастацкае прозы), так і творчасць сучасных паэтаў і пісьменнікаў (сакральнае ў паэзіі Р. Барадуліна, герой прозы У. Арлова ў кантэксце гісторыі).

У артыкулах з галіны культуразнаўства характарызуюцца: дзейнасць беларускага тэатра ў міжваеннай Латвіі, музейныя зборы Беларускае бібліятэкі імя Ф. Скарыны ў Лондане, асаблівасці даўняга бельска-гайнаўскага строю, а таксам новыя з’явы ў калядных забавах ў Беларусі і ў Польшчы.

Zamknij
Jplayer
pixel