Informacje o publikacji
Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat – EBOOK

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Publikacja opisuje zmiany związane z transformacją cyfrową zachodzące w obszarze funkcjonowania rynku, produkcji, konsumpcji, pracy i państwa nowej generacji z perspektywy ekonomii i socjologii. Wychodząc od określenia „przemysł 4.0”, obejmującego... czytaj więcej

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat – EBOOK

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch
Data wydania: 2020-04-10
Open access
Pobierz
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2020
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-4011-3
EAN:
9788323540113
Liczba stron:
342
Wielkość pliku:
10,33 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
,
Open access
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323541943
Publikacja opisuje zmiany związane z transformacją cyfrową zachodzące w obszarze funkcjonowania rynku, produkcji, konsumpcji, pracy i państwa nowej generacji z perspektywy ekonomii i socjologii.

Wychodząc od określenia „przemysł 4.0”, obejmującego sztuczną inteligencję, Big Data, Internet Rzeczy, algorytmizację, automatyzację, komunikowanie się maszyn i in. autorki przybliżają główne obszary gospodarki cyfrowej: rynek 4.0, produkcję 4.0, konsumpcję 4.0, globalizację 4.0, a także państwo 4.0. Omawiają specyfikę nowego, sieciowego (nielinearnego) modelu biznesowego. Zwracają uwagę na wpływ procesów platformizacji i automatyzacji na konsumpcję i rynek pracy oraz na zmiany zachodzące w sposobie funkcjonowania państwa w wyniku wdrażania nowych technologii. Podkreślają również znaczenie nowych technologii, a zwłaszcza nowych modeli biznesowych, dla procesów globalizacji, głównie w jej wymiarze gospodarczym.

Każdy z rozdziałów kończy się krótkim podsumowaniem omawiającym ewolucję opisywanego obszaru od poziomu 1.0, odpowiadającego pierwszej rewolucji technologicznej i przemysłowej, do poziomu 4.0, wyłaniającego się w rezultacie dokonującej się właśnie czwartej rewolucji.

Znakomite źródło wiedzy na temat transformacji cyfrowej, związanych z nią korzyści i zagrożeń. Książka adresowana do badaczy, decydentów, przedsiębiorców, pracowników, edukatorów i konsumentów.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

******

Digital Industry. How New Technologies Change the World

The publication describes the changes related to digital transformation in the functioning of the markets, production, consumption, work and the new generation state from the perspective of economics and sociology.

Starting with the definition of “industry 4.0”, which encompasses artificial intelligence, Big Data, the Internet of Things, advanced algorithms, automatization and machine to machine communication, the authors outline the main fields of digital industry. They discuss the specificity of the new network business model and emphasise the influence of platformization and automatization on consumption and the job market and on changes in the functioning of states, resulting from the implementation of new technologies. They also underline the importance of new technologies in globalisation processes.

Keywords: industry 4.0, artificial intelligence, Big Data, the Internet of Things, advanced algorithms, automatization, machine to machine communication.

Książka jest wartościową i potrzebną pozycją poszerzającą naszą wiedzę o nowych zjawiskach w gospodarce związanych z przełomem czy zwrotem cyfrowym. Jego konsekwencji dla społeczeństwa i gospodarki jeszcze w pełni nie ogarniamy, dzieje się on bowiem na naszych oczach, przeorywuje całą strukturę społeczną i życie każdego z nas, może w największym stopniu życie ekonomiczne […] Mariaż ekonomii i socjologii w Gospodarce cyfrowej okazał się udany [...] Katarzyna Śledziewska i Renata Włoch stanowią dobrze uzupełniający się tandem dzięki kilkuletniej współpracy w ramach Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego, który współzakładały i w którym prowadzą interesujące, często pionierskie badania nad stanem gospodarki cyfrowej w Polsce.
Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Krzysztofka, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Analiza przedstawionych procesów jest interdyscyplinarna, co stanowi oryginalny wkład Autorek do wzbogacenia wiedzy o dynamice procesów społeczno-gospodarczych w epoce czwartej rewolucji przemysłowej. Opracowanie może służyć czytelnikom, którzy poszukują wiedzy o współczesnym świecie, a w szczególności o zaangażowaniu człowieka jako wytwórcy i konsumenta korzystającego z najnowszych rozwiązań technologicznych. Opracowanie stanowi wartościową pozycję w opublikowanej w języku polskim literaturze z dziedziny nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki socjologiczne, a częściowo także w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Paprockiego, SGH

Dr hab. Katarzyna Śledziewska – nie boi się wyzwań i chętnie włącza się w ambitne przedsięwzięcia wkraczające na niezbadane obszary nauki. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Członkini Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji (2017–2018), sieci Readie i Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Od 2014 roku prowadzi eksperymentalny program badawczy DELab UW, gdzie stworzyła otwarte interdyscyplinarne środowisko naukowe dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z UW, zainteresowanych badaniami nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym. Kieruje prestiżowymi projektami międzynarodowymi (m.in. Horyzont 2020 i projekt COSME), ale też popularyzuje i komercjalizuje wiedzę, współpracując z biznesem i administracją publiczną. Początkowo prowadziła badania dotyczące integracji gospodarczej i wymiany handlowej oraz analizowała zjawisko regionalizmu we współpracy gospodarczej. Obecnie swoją wiedzę i umiejętności badawcze wykorzystuje w badaniu mechanizmów gospodarki cyfrowej. Wierzy w publiczną misję uniwersytetu, dlatego tworzy zarówno artykuły i książki naukowe oraz podręczniki akademickie, jak i raporty popularyzujące badania DELab UW oraz formułuje rekomendacje dla polityki publicznej.

Dr hab. Renata Włoch – badaczka odważnie przekraczająca granice dyscyplin. Skończyła stosunki międzynarodowe i socjologię, a obecnie łączy pracę w Instytucie Socjologii UW i w DELab UW. Jej publikacje dotyczą m.in. polityki integracji muzułmanów, bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze nuklearnym oraz organizacji wielkich imprez sportowych na przykładzie UEFA Euro 2012 w Polsce. Autorka licznych ekspertyz i raportów dla biznesu i instytucji publicznych oraz ewaluacji instytucjonalnych (m.in. Brukselskiego think tanku Breughel oraz systemu think tanków w Albanii). W DELabie zajmuje się zmianami społecznymi wynikającymi z transformacji cyfrowej, zwłaszcza na rynku pracy i w systemie edukacji. Ramą spinającą jej zainteresowania naukowe jest globalizacja – obecnie skupia się na analizie cyfrowego wymiaru globalnych procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Zamknij
Jplayer
pixel